POD BOŽÍ KONTROLOU

V těchto posledních dnech Bůh své oči neupírá na světové mocnosti, ale na církev Ježíše Krista. Pán se nesoustředí na ekonomiku, vzestup světových náboženství nebo bouření pohanů. Podle Izajáše jsou národy pro Hospodina „jako kapka ve vědru“ (Izajáš 40,15). On má nad všemi nejvyšší moc a vládu.

Bůh ví vše o teroristických hrozbách, bojích a zvěstech o válkách. Jeho Slovo varuje, že pohané budou zuřit, že světské síly se pokusí postavit křesťanství mimo zákon a že rychle rostoucí protikřesťanská hnutí se budou chvástat, že ovládnou svět a zničí Ježíšovy následovníky. Bible o tom všem říká toto:

„Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho: ‚Zpřetrháme jejich pouta, jejich provazy pryč odhodíme'“ (Žalm 2,2-3). Říkají tedy: „Odhoďme všechny morální zábrany, všechny dřívější morální zásady.“

Takto odpovídá Bůh těmto pozemských mocnostem a démony ovládaným lidem: „Ten, jenž trůní v nebesích, se směje, Panovníkovi jsou k smíchu“ (Žalm 2,4). Nezáleží na tom, jak beznadějná se zdá situace – všechno zůstává pod Jeho plnou kontrolou.

Jsem vděčný za toto slovo ze Žalmů. Stále více a více slyšíme zprávy o tom, jak v Evropě sekularismus drtí evangelickou církev, jak je islám nejrychleji rostoucím náboženstvím na světě, jak se homosexuálové zmocňují celých denominací a jak je Kristova církev tak slabá, že už nemá žádný vliv na společnost. Přesto Boží slovo prohlašuje: „Na skále zbuduji svou církev“

„A brány pekel ji nepřemohou“ (Matouš 16,18). Žádné ďábelské síly nemohou zničit Kristovu církev. Hospodin stále střeží svůj lid a varuje Satana a jeho hordy: „Nechte na pokoji zřítelnici mého oka.“

„Kdyby tě snad přesto někdo napadal, nebudu s ním já; kdokoli by tě chtěl napadnout, padne před tebou.“ (Izajáš 54,15). Vidíte, co zde Bůh říká? „Ďábel přijde a zaútočí na vás. Jeho síly se shromáždí proti vám. Ale neuspějí.“