JSI PŘIPRAVEN?

Co myslí Ježíš tím, když mluví v Matouši 24:49 o zlém služebníku, který bude „pít s opilci“? Ježíš zde nehovoří pouze o alkoholu. Bible zmiňuje mnoho způsobů opilosti: zuřivostí, hořkostí, krvežíznivostí. Nejdůležitějším alkoholickým nápojem naší společnosti – sedativem většiny dnešních lidí – je prosperita. A křesťané se mu ochotně oddávají.

Ježíš nás varuje: „Co se stane, jakmile tě ovládne prosperita? Tvé srdce se obalí materiálními statky. Náhle si přestaneš uvědomovat Můj příchod. Tvůj život se ti vymkne z ruky, protože přestaneš vlastnit morální kompas. A začneš dělat cokoli, abys získal, po čem toužíš. Stane se z tebe opilec totálně opilý prosperitou.“

Povšimni si, jaký soud Ježíš nad takovými pokrytci vynáší: „Tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci; tam bude pláč a skřípění zubů“ (Matouš 24:50-51).

Jsi připraven? Začal jsi s láskou vyhlížet Kristův příchod? Pavel říká: „Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod“ (2. Timoteovi 4:8, kurzíva přidána). Jakub na nás naléhá podobně: „I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko“ (List Jakubův 5:8). „Po druhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají“ (Židům 9:28).

A Pavel píše: „Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj lid, horlivý v dobrých skutcích. Tak mluv, napomínej a přesvědčuj se vším důrazem“ (List Titovi 2:11-15).

Modlím se, abych byl takovým pastýřem, jakého Pavel popisuje. Ano, vyhlížím Pánův příchod. A stejně jako apoštol mohu s důvěrou říci: „Dostanu korunu pro mne připravenou, neboť s láskou vyhlížím Jeho příchod. Jsem připraven. Přijď, Pane Ježíši!“