VYJÍT VÍTĚZNĚ - Gary Wilkerson

Přináším opravdu dobrou zprávu! Ježíš do tebe chce vložit stejného Ducha, jakého má On sám – stejného Ducha, který mu dal moc projít skrz nepřátelský zástup, jenž Ho chtěl shodit ze skály (viz Lukáš 4:29-30).

Možná tě trápí závislost; kvůli hříšnému návyku selháváš; kvůli strachu a znepokojení upadáš do zoufalství. Když ale do tebe Ježíš vloží „svého Ducha,“ budeš moci tím projít a prohlásit: „Nechci s tím mít nic společného. Mohu být v ohni, ale neshořím. Vyjdu živý. Vyjdu vítězně. Nenechám se zatlačit do věcí, které pro mne Bůh nepřipravil. Budu stát na pevném místě, které mi On určil.“

Možná, že cítíš všude kolem sebe tlaky, Pán mi však dal pro tebe slovo, ke kterému se pojí prorocké zaslíbení. Řekl jsem Pánu: „Budu velice opatrný, neboť občas přicházejí falešná proroctví říkající, že všechno bude dobré.“ A tak ti to neříkám. Přijdou těžkosti a tlaky. Možná budeš terčem nekalých plánů, dostrkán ke srázu, až na okraj, mám ale pro tebe slovo ujištění.

Jestliže budeš důvěřovat Ježíši, jestliže budeš očekávat na Pána, jestliže uslyšíš Jeho poselství a nebudeš naslouchat hlasu nepřítele, projdeš bouří naprosto vítězně. Projdeš ohněm. Projdeš každým tlakem, vším, co se ti postaví do cesty - v Ježíšově jménu.

„Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí“ (Izajáš 43:2).