NIC TEBOU NEPOHNE

V těchto posledních dnech uvidíme všude, kam se ohlédneme, Boží slávu propukající v posledním duchovním probuzení. Kristova Církev se bude rozprostírat dále než doposud, aby šířila dobrou zprávu.

„Rozšiř místo ve svém stanu, ať napnou stanové houně tvých příbytků. Nerozpakuj se! Natáhni svá stanová lana a upevni kolíky. Rozmůžeš se napravo i nalevo, tvé potomstvo se zmocní pronárodů a osídlí zpustošená města“ (Izajáš 54:2-3). Jednoduše řečeno, Církev získá sílu a celé zástupy přijmou Krista.

Když se podíváme na Izajášovo proroctví blíže, uvidíme, že neplatí pouze pro Církev jako takovou, ale i pro jednotlivce. Znám zbožné služebníky, své přátele, kteří toto proroctví přijali jako osobní slovo od Ducha svatého. A svou víru vybudovali na zaslíbeních: „Neboj se, už se nemusíš stydět, nebuď zahanbená, už se nemusíš rdít studem. Zapomeneš na hanbu, kdy jsi byla neprovdána, nevzpomeneš na potupu svého vdovství“ (Izajáš 54:4). Izajáš to říká jasně: Boží Církev nebude tupena.

A přece o několik veršů níže čteme následující varování pro Církev v posledních dnech: „Ty utištěná, vichrem zmítaná, útěchy zbavená, hle, já ti do omítky vsadím drahokamy, za základ ti dám safíry“ (Izajáš 54:11). Je nám řečeno, že budeme utištění a vichrem zmítaní. A přece máme též zaslíbení, že naším základem budou safíry. Co to přesně znamená?

Když Bůh prohlašuje: „Za základ ti dám safíry,“ oznamuje nám: „Až bude všechno ve světě otřeseno, tebou nic nepohne. Základ, který pod tebe kladu, je pevný jako tyto kameny. To, co v tobě tvořím, nemůže být otřeseno.“

Tyto safíry představují duchovní poznání a moudrost, vnímání samotného Božího srdce. Víme, že trpící vyjdou vyzbrojeni větším vnímáním Božího slitování. Možná budeš pokoušen, zmítán, sužován a osamělý, skrze to všechno v tobě ale Bůh zformuje základ pevný jako skála. Děje se tak, abys mohl potěšovat druhé v jejich zkouškách.