BEZ VINY PŘED PÁNEM

Hospodin nabízí úžasné zaslíbení všem, kteří spáchali hrozné hříchy:
  • jejichž skutky byly zbroceny krví
  • kteří ničili svá těla alkoholem, drogami, zvrácenostmi a smilstvem
  • kteří se hrozí jen vzpomínky na to, jak blízko byli pádu do hlubin pekla
Bůh jim zaslíbil, že v Den soudu před Ním mohou stát s velkou radostí a beze stopy strachu. Hospodin se zavazuje:

„I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna“ (Izajáš 1,18).

Nezáleží na tom, jaká je vaše minulost – Pán ve vás již nevidí vaše dřívější já. Místo toho jste byli proměněni v Jeho vzácnou, milovanou, neposkvrněnou Nevěstu. A On vás očekává na radostné svatební hostině.

Copak by ženich, který čeká na svůj svatební den, náhle obvinil nevěstu z něčeho zlého? Žádný ženich by to neudělal. Možná si říkáte: „Ale nebude Ježíš přece soudit všechny hříšníky?“ Ano, to bude. Ale Kristus, se kterým se setkáte v onen den, je ten samý Kristus, který vám odpustil, povolal vás, zaplatil za vás Svou vlastní krví, očistil vás a celé roky se za vás přimlouval.

Až budete před Ježíšem stát, uvidíte Ho jako svého manžela, svého vykupitele, svého přítele, svého advokáta a svého přímluvce. V ten okamžik budete naplněni v Kristu, bez vady, poskvrnky či vrásky, svatí a bez viny.

Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil“ (Koloským 2,13)