DEN NAŠÍ KORUNOVACE

Strach se neslučuje s žádným ze všech těch úžasných vztahů, které pro nás Pán ve Své lásce má. Na mnoha místech Písma popisuje Bůh všechny stránky Svého vztahu k nám:
  • je nám otcem, bratrem, přítelem
  • ženichem, hlavou, manželem,
  • je náš obhájce a vykupitel,
  • náš ochránce, naše útočiště, náš pastýř.
Bůh vytvořil všechny tyto nádherné vztahy s námi skrze kříž a nyní nás ujišťuje: „Tímto pro vás jsem.“

Myslíte, že Bůh v soudný den najednou všechny vztahy se Svým lidem jen tak zahodí? V žádném případě! Jak by mohl otec odmítnout svého potomka ve chvíli, kdy dítě skládá účty? I v okamžiku, kdy bude otevřena Kniha života, bude stále vaším otcem, obhájcem, přímluvcem. Ten vztah vám nic nevezme.

Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí.…jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti.“ (Žalm 103:10, 12).

Naše mysl nemůže pochopit, jak je vzdálen východ od západu. A o to Bohu v tomto verši jde: Vzdálil náš hřích tak, že není v našich silách ho znovu přivolat.

Proč nazývám den Božího soudu dnem naší korunovace? Protože Izaiáš o tomto dni hovoří takto:

Jako se mladík žení s pannou, tak se tví synové ožení s tebou. A jako se ženich veselí z nevěsty, tak se tvůj Bůh bude veselit z tebe” (Izaiáš 62,5).

Až se v ten den postavíte před Pána, poznáte jeho oči, planoucí láskou k vám.