ON JE NAPROSTO VĚRNÝ - Carter Conlon

„Neviděl jsem spravedlivého, který by byl opuštěn a jehož potomstvo by žebralo o chléb“ (Žalm 37:25). Neuvěřitelná druhá polovina tohoto zaslíbení („jehož potomstvo by žebralo o chléb“) znamená, že chození s Kristem neovlivňuje pouze tebe, ale ovlivňuje i budoucnost těch, které miluješ.

Pamatuj, že podstatou toho je, že Kristus byl poslušný Otci – protože se vzdal svého života, aby naplnil Boží úmysly – proto ty i já, potomstvo Ježíše Krista se můžeme hlásit k zaslíbení v tomto žalmu. Z toho vidíme, jak je důležité chodit v poslušnosti a dávat naše celá srdce Pánu. Když to budeme dělat, zaslíbení se rozšíří na všechny, kteří přijdou po nás – naše děti, vnoučata, ty, nad kterými nám Bůh svěřil moc. Ve svém životě jsem už viděl, že je to pravda.

Co si pamatuji, jsem první kdo uvěřil v Krista v mé rodině. Ale nyní jsou mí synovci i neteře a další členové rodiny obráceni k Bohu. Už je to dlouho, co jsem opustil svůj domov, ale věřím, že Pánovo požehnání stále bude spočívat na mé rodině, když budu chodit ve spravedlnosti Kristově.

Při nedělních večerních shromážděních v církvi Times Square jsem slyšel mnohá svědectví lidí, kteří se snažili od Boha utéci. Žili své životy v hříchu a vzpouře, zesilovali hudbu do extrémní hlasitosti ve snaze přehlušit Boží hlas. Ale měli spravedlivou matku či otce, někoho, kdo se za ně modlil, zatímco v jejich nitru probíhal boj! Je očividné, že nebyli opuštěni, nežebrají o chléb, protože někdo v jejich domě chodí s Bohem.

Rozhodněme se každý den chodit po Boží cestě, držme Boží pravdu a zůstávejme ve spravedlnosti. Důvěřujme Mu, že nám dá zmocnění, které potřebujeme, abychom Ho plně následovali. Jakmile tak učiníme, uvidíme jak se plní Písmo – požehnání spravedlivých spočine na nás a na našem potomstvu. Vším, co potřebujeme, nás Bůh zaopatří, protože Bůh je naprosto věrný, splní Svá zaslíbení!

__________
Carter Conlon se přidal k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 na pozvání zakladatele Dawida Wilkersona, starším pastorem byl ustanoven v roce 2001.