PEVNĚ A S DŮVĚROU

„Kristus ... Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději.Proto, jak říká Duch svatý: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru jako v den pokušení na poušti, kde si vaši otcové žádali důkazy a tak mě pokoušeli, ač viděli mé skutky po čtyřicet let.“ (Židům 3:6‑9, moje kurzíva)

„Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono ‚dnes‘, aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, nezatvrdil. Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce.“ (3:12-14, moje kurzíva)

Věřím, spolu s dalšími strážnými, že žijeme ve dnech, o nichž Ježíš prorokoval. Na celém světě lidská srdce ochabují ze strachu při sledování děsivých věcí, které přicházejí na zemi.

Přesto uprostřed vší té úzkosti a strachu my, kteří důvěřujeme Pánu, slyšíme Jeho Slovo, jež nám říká: „Buď pevný a důvěřuj až do konce.“

Faktem je, že když narůstá strach, Bůh volá k větší neochvějnosti. Kdykoliv nastává velký útisk a odpadlictví, On vyzývá k větší důvěře. Když je okolo deprese a zoufalství, On po nás žádá rozhojnění se ve vděčnosti a radosti.

To je přirozenost našeho nebeského Otce. On dal svému lidu zaopatření, aby udrželi a zachovali svou radost v nejtěžších chvílích nepokojných dnů.

Existuje však podmínka pro toto zaopatření - je to velké pokud.

„Vždyť jsme se stali účastníky Krista, pokud ten původ jistoty zachováme pevný až do konce. (ČSP) … Kristus ... Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději.“ (Židům 3:14, 6, moje kurzíva)

Proč je nám dáno toto varovné slovo? Je to proto, že jsou dnes činné mocné síly proti všem věřícím, kteří by zachovávali svou pevnou důvěru.