VÍRA, KTERÁ SE ROZDÁVÁ - Claude Houde

Abraham byl mužem, jehož život byl stravován vírou, která se rozdává. Věděl, že víra bez skutků je mrtvá (viz Jakub 2:17). Genesis 14:11-16 používá jednoduchá, ale jasná slova, aby zjevila rozsah a krásu jeho rozhodnutí, když se dověděl, že Lot a jeho rodina byli zajati a o všechno přišli. “Když to Abram uslyšel . . . shromáždil třistaosmnáct svých oddaných mužů a pronásledoval nepřátele. . . . donesl zpět všechen majetek, také svého bratra Lota s jeho majetkem přivedl zpět, také ženy a lid” (14:14-16).

Je důležité znovu přečíst každé slovo, aby bylo možné plně uchopit hloubku toho, co zde bylo řečeno. “Když to Abram uslyšel” nečekal, nehledal výmluvy, neodkládal to do dalšího dne. Neschovával se za nedostatek svých zdrojů ani za to, co neměl. Apoštol Pavel nás naléhavě prosí, abychom se rozhodli, když připomíná Korintským, že i když jsou záměry upřímné, neprojevují se tím, co nemáme, nebo doufáme, že jednou budeme mít, ale tím, co máme momentálně k dispozici. “Neboť je-li ochota dát přiměřená tomu, co člověk má, a ne tomu, co nemá, je vítaná” (viz 2. Korintským 8:12). Pomoz dnes někomu s tím, co máš. Víra, která se rozdává, jednoduše odmítá “Ne!”

Abram, vyzbrojený třistaosmnácti svými oddanými muži” — je zajímavé si zde uvědomit, že je zmíněno přesné číslo. Já hluboce věřím, že Bůh zná každého věřícího, který pomáhá těm, kteří trpí, ale také každého věřícího nebo církev, která si zvolí nic nečinit. V Písmu je několik specifických oddílů, kde to vypadá, že Bůh chce, abychom věděli s nekonečnou přesností, že s každým člověkem počítá. Například v Nehemjáši 3 vidíme pečlivé vyjmenovávání těch, kteří zázračně přestavují zdi, které byly strženy.

Drahý čtenáři, toto je víra, která se rozdává. Tento typ oběti otevírá nebe a vytváří to nadpřirozené. Čteme tato slova v příběhu Abrama jako prorocký slib pro všechny, kteří se obrátí k někomu, kdo je zraňován, držen v zajetí, nebo má potřebu: Po těchto událostech, “se stalo k Abramovi ve vidění Hospodinovo slovo: Neboj se, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna!” (Genesis 15:1).


Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church) v kanadském Montrealu, je častým řečníkem na Expect Church Vedení konferencí pořádaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením New Life Church rozrostla z hrstka lidí na více než 3500 v části Kanady s několika úspěšných protestantských církví.