BŮH JE NAŠE ÚTOČIŠTĚ

Právě nyní svět směřuje do velkého nepokoje. Budou události a chaos, které přirozeně přinesou strach. Ale Bůh nám řekl: “Moje slovo je ve vás. Jste přikryti stínem mé ruky. A TY JSI MÉ DÍTĚ.” Je na čase, abychom se připoutali záchrannými pásy, otevřeli svoje Bible a mluvili se svým Otcem. On řekl, že nás nenechá klesnout: “Viděl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal” (Skutky 2:25).

Vyzývám vás, abyste si i vy pro sebe přivlastnili toto mocné slovo z Izajáše:

“K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno? “ Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem; má obrovskou sílu a úžasnou moc, nechybí mu ani jedna.

“Proč říkáš Jákobe, proč Izraeli mluvíš takto : „Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo?“ Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel všech končin země není zemdlený, není znavený, jeho moudrost nelze vystihnout.

“On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí a klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodinu, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlice, běží bez únavy, jdou bez umdlení.” (Izajáš 40:26–31).

V úzkém vztahu s Hospodinem se rodí důvěra. Pokud svěříme Hospodinu svoje potřeby a starosti, dá nám pokoj a ujištění: “Lide, v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce! Bůh je naše útočiště.” (Žalm 62:8).