NECHTE OHEŇ PLÁT - Jim Cymbala

Pavlův poslední list je adresován Timoteovi, mladému kazateli, jehož Pavel ordinoval jako biskupa církve v Efezu: „Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo vzkládáním mých rukou. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy“ (2. Timoteovi 1,6-7). Čteme zde o ohni, který už téměř dohořívá a jehož uhlíky je třeba rozfoukat, aby zcela nezhasl. Pavel chtěl po Timoteovi, aby rozdmýchal plameny Ducha svatého. Varoval ho, že na tuto věc nesmí zapomínat, ale musí roznítit oheň a nechat ho plát. Ať dělal Timoteus cokoli, měl stále hlídat, aby oheň nezhasl a měl nechat Ducha svatého, ať koná v jeho životě. Bez tohoto pomazání by Timoteus nemohl nikdy naplnit Boží záměr pro svůj život.

Charles Finney, presbyteriánský kazatel z 19. století a bývalý prezident vysoké školy Oberlin College, měl sérii kázání o náboženském oživení, ze kterých později vzešla kniha. Ta je dnes považována za klasiku duchovní literatury. Finney zde popisuje tři klíčová fakta o Duchu svatém:
  • Ježíš zaslíbil plnost Ducha. „Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země“ (Skutky 1,8).
  • Písmo nařizuje křesťanům, aby byli naplněni Duchem svatým: „Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem“ (Efezským 5,18). Stejně jako máme v Bibli přikázání, že se máme navzájem milovat či že nemáme krást, je zde nařízeno také „buďte naplněni Duchem“. Je také vyjádřeno v rozkazovací formě, což znamená, že toto přikázání není nijak odlišné od ostatních.
  • Plnost Ducha je nutností pro náš život. Když Ježíš prohlásil: „Beze mne nemůžete činit nic“ (Jan 15,5), myslel to vážně.
Když Hospodin převezme kontrolu nad životem či církví, děje se to skrze Ducha svatého, který byl seslán jako Kristův pomocník na Zem. Když se bojíme dát se do rukou Svatého Ducha, ve skutečnosti se bojíme Boží kontroly nad našimi životy. Když se odmítáme odevzdat Duchu, přicházíme o svatý život v plnosti.

Jim Cymbala založil sbor s názvem "Brooklyn Tabernacle" (brooklynský svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.