DEJ PRŮCHOD MILOSRDENSTVÍ

O Letnicích Duch svatý spočinul na připravených lidech, kteří "byli všichni jednomyslně spolu" (Skutky 2:1, Bible Kralická). Co to vlastně znamená, že lidé byli jedné mysli? Jednoduše řečeno, proudilo skrze ně milosrdenství. Hned to vysvětlím.
Lidi, kteří byli účastni scény letnic, dnes považujeme za církevní otce. Někteří z těchto mužů těžce zhřešili proti Pánu a proti svým bratřím. Všem muselo být odpuštěno a jejich hříchy musely být přikryty, jinak by se církev nepohnula kupředu s dílem, které se  Duch svatý chystal dělat.
TĚŽKÉ HŘÍCHY
Vezměte si takového Petra. Strašlivě se rouhal, zranil Ježíše i ostatní učedníky. Tělo Kristovo Petrovi odpustilo a přikrylo jej, takže už proti němu nikdo nevytahoval jeho minulost. Nebo si vezměte Jakuba a Jana, "Syny hromu." Také oni těžce zhřešili, urazili ostatní učedníky svým vyznáním, že jsou větší než oni. Také jejich hříchy byly odpuštěny a přikryty. 
Teď upřímně - každý, kdo tehdy byl přítomen, mohl říci: "Nech toho, Petře. Kdo tě tady ustanovil vůdcem?  Zapřel jsi Krista." Nikdo to neudělal, protože jejich srdce byla připravená díky milosrdenství. A byli připraveni přijmout Ducha,  když byl mocně vylit na den Letnic. 
ZÁLEŽITOSTI SRDCE
Milovaní, to je ten důvod, proč se Petr ve svých epištolách zaměřuje na záležitosti srdce. On věděl z první ruky, že všechny tyto věci musí ven a musí být odpuštěny, jinak práci Ducha překazí jakákoli tělesnost. To samé platí dnes pro Kristovu církev, pro nás, kteří máme zakusit Jeho mocný déšť sklizně. 
Překazíme dílo Ducha kvůli neodpuštění? Anebo budeme připravení nechat milosrdenství proudit z nás směrem k ostatním?