TVÁ SLUŽBA VE VĚČNOSTI

Rád bych všem, kteří procházejí mnoha povodněmi a zkouškami ohněm, předložil zvláštní slovo. Věřím, že tento čas zkoušek pravděpodobně nemá nic společného s trestem. Spíše bych řekl, že je to něco věčného – něco, co se týká tvého života v novém světě, který má přijít.
Bitva, kterou teď podstupuješ, není o tomto světě, ani o tělu, ani o ďáblu. Tento boj je přípravou na tvou věčnou službu ve slávě.Jsi připravován pro službu na druhém břehu.
BOŽÍ PŘÍPRAVA
Přemýšlej o tom: Přesně v ten den, kdy jsi v důvěře odevzdal svůj život Bohu, On věděl, že tvé současné soužení nastane. Věděl také to, že přese všechno, co na tebe přijde, Jej budeš milovat a zvítězíš.
Jsem přesvědčen, že všechno čemu nyní čelíš, směřuje k Novému Jeruzalému. Apoštol Jan píše o tom čase, který má přijít:
  • „A nebude tam nic proklatého. Bude tam trůn Boží a Beránkův; jeho služebníci mu budou sloužit.“ (Zjevení 22:3)
  • „Noci tam již nebude . . . a budou s ním kralovat na věky věků.“ (22:5)
  • „A učinil je královským kněžstvem našeho Boha; a ujmou se vlády nad zemí.“ (5:10)
Vše hovoří o činnosti. To nasvědčuje tomu, že Bůh nás nyní připravuje na to, čím nás chce pověřit v novém světě. Jednoduše řečeno má s námi plány, jež jsou mimo naše chápání.
Pavel o tom mluví, když říká, že budeme ustavičně sloužit Bohu se vší radostí:
„Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkůmprokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši.“ (Efezským 2:6-7, kurzíva přidána)