DÉŠŤ PŘED SKLIZNÍ

Proroci – od Izaiáše, přes Jeremiáše a Ezechiela až po ty méně významné – odhalují, že během posledních dnů bude na připravený lid znovu vylit Duch Boží. Tato událost je popisována jako „déšť sklizně“. Bůh zaslíbil, že bude ještě větší než „první déšť“, mocné vylití Ducha o letnicích.
Proroctví o „posledním dešti“ se vztahuje k dvěma obdobím dešťů v Izraeli. Připadaly na opačná roční období než dnes u nás. První (dřívější) déšť padal na podzim a zaléval nově zaseté obilí. To je typické pro letnice, kdy přišel „první déšť“ v podobě mocného vylití Božího Ducha. Déšť zalil semena Slova a to vyrostlo a rozšířilo se v celosvětovou církev, jak ji známe dnes.
NENÍ SKLIZNĚ BEZ DEŠTĚ
„Poslední déšť“ v Izraeli přicházel na jaře a dal uzrát úrodě těsně před sklizní. O tomto dešti mluví Zachariáš, o vylití Ducha svatého v poslední ch dnech (Zachariáš 10, 1).
Mojžíš řekl jednoduše to, že bez dalšího deště nemůže nastat sklizeň.  Hospodin skrze něj Izraeli řekl: „I stane se, jestliže budete opravdu poslouchat mé příkazy…že dám vaší zemi ve svůj čas déšť podzimní i jarní a sklidíš své obilí, nové víno i svůj olej“ (Deuteronomium 11, 13-14).
PROBUĎ SE, CÍRKVI!
A konečně v  Joelovi 2, 21 – 27 můžeme jasně vidět, jak to vypadá, když takový déšť před sklizní přijde. Jinými slovy je tu psáno: „Probuď se, církvi! Podívej se kolem sebe. To, co vidíš, bylo předpovězeno. Začíná pršet a Hospodin zformoval zářivé mraky plné vody. Duch vše připravuje na poslední velkou sklizeň.“