ZNAMENÍ POSLEDNÍ DOBY

Ve svém prvním dopisu církvi Petr otevřeně mluví o posledních dnech: "Všemu nadešel konec. Proto se vzpamatujte a probuďte se k modlitbám, především si ale zachovejte vzájemnou lásku, vždyť láska přikryje množství hříchů." (1.Petrův 4:7-8)
I ve svém druhém dopisu poslední dobu zmiňuje a píše církvi, "...stan mého těla bude brzy složen" (2. Petrův 1:14). Jinými slovy, říká, "Bůh mi ukázal, že už na tomto světě nebudu dlouho".
Petrovo poselství bylo určeno pro novozákonní církev v době, kdy dopis psal, i pro každou následující generaci věřících. Je to varovné poselství, včetně těchto proroctví:
"..mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy." (2. Petrův 2:1)
"...v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači vedení svými vlastními choutkami a budou říkat:"Co je s tím slibem  o jeho příchodu? Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření!" (2. Petrův3:3-4)
"... zvláště pak ty, kdo se podvolují nečistému tělesnému chtíči a přezírají Pánovu vládu. Tito samolibí drzouni se dokonce nebojí vysmívat se nebeským mocnostem." (2.Petrův 2:10)
"Pánův den ovšem přijde jako zloděj." (2. Petrův 3:10)
"Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi - domov spravedlnosti:" (2. Petrův 3:11-12)