SLOVO NADĚJE

Několik měsíců jsem zkoumal a studoval Písmo a prosil jsem Pána, aby mi dal poselství, které by do těchto těžkých časů přineslo naději a povzbuzení. Můj duch volal: „Pane, prosím promluv k mému srdci a dej mi slovo pro Své děti, neboť jedině Ty máš slova věčného života. Jen ty můžeš v této době dát slovo útěchy.“
Duch svatý vyslyšel mou modlitbu a takto promluvil k mému srdci:
„Dám ti jediné zaslíbení ze svého Slova. A pokud se ho budeš celý život držet, provede tě každým nebezpečím.“
UVĚŘTE V PRAVDU
Milovaní, vím, že pokud přijmeme speciálně tento verš a plně mu uvěříme, bude to pro naši víru každodenní pramen síly. Tady je zaslíbení, které mi Duch ukázal:
„VÁŠ OTEC VÍ, CO POTŘEBUJETE, DŘÍVE, NEŽ JEJ POPROSÍTE“ (Matouš 6, 8).
Ve 12. kapitole Lukášova evangelia jmenuje Ježíš věci, o nichž náš nebeský Otec ví, že je potřebujeme. Ve zkratce je to jídlo, pití a oblečení.
„Proto vám pravím: Nepečujte úzkostlivě o svůj život, co byste jedli, ani o tělo, co byste si oblékli…Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra se hodí do pece, čím spíše obleče vás, malověrní“ (Lukáš 12, 22–28).