DÁM TI ODPOČINUTÍ

Bůh svému lidu zaslíbil slavné odpočinutí, odpočinutí, které zahrnuje pokoj a bezpečí duše. Hospodin nabídl toto úžasné odpočinutí dětem Izraele. Znamenalo pro ně život plný radosti a vítězství, život beze strachu, viny či odsouzení. Až do Kristovy doby nechodila žádná generace věřících v tomto požehnaném zaslíbení plně. Proč? Bible říká velmi jasně, že tomu tak bylo pro jejich nevíru. „Tak vidíme, že nemohli vejít pro svou nevěru“ (Židům 3:19).

Kvůli nevíře vedl Boží lid – za doby králů a proroků – život plný strádání, nejistoty, strachu a neklidu. Odpočinutí bylo zaslíbeno každé generaci, avšak bylo odmítnuto – nikdy nebylo přivlastněno, nikdy nebylo pochopeno.

Proto když čteme 4.kapitolu Židům, shledáváme tento slavný život víry stále nevyžádaný: „Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou“ (verš 9). A přece zde též čteme: „Trvá-li tedy možnost, aby někteří do odpočinutí vešli…“ (verš 6). Bible napomíná věřící dnešních dnů. Varuje je: „Střezme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího odpočinutí“ (verš 1).

Tisíce věřících tvrdí, že jsou naplněni Božím Duchem, a přesto jen málo z nich vešlo do tohoto zaslíbeného odpočinutí. Mnozí jsou zmítáni větry a vlnami doktrín, jsou neklidní a pronásledováni pocitem viny, nenacházejí bezpečí v Kristu. Ježíš řekl: „Já vám dám odpočinutí, neboť mé jho je lehké a můj náklad netíží“ (viz Matouš 11:28-30).

Modlím se, abyste dnes vešli do Božího odpočinutí, které je pro vás připraveno. Sáhni po něm ve víře a obdržíš jej, neboť je to Boží dar, který on dává zdarma!