PROMLČENÍ ZÁZRAKŮ

Nikdo nikdy neviděl tolik nadpřirozených činů jako Izraelité. Bůh pro ně konal jeden zázrak za druhým – a přece každý čin zanechal lid stejně nevěrný a nevěřící, jako byl dřív! Mohl by sis myslet, že těch deset egyptských ran v Izraelitech vyvolalo víru. Když byl Egypt postižen mouchami, v Izraelském táboře nebyla ani jedna. Když Egypt upadl do naprosté tmy, u Izraelitů nebyla žádná tma. A přece žádná z těchto ran nezpůsobila ani trochu víry!

I když Bůh otevřel Rudé moře, víra Izraelitů trvala pouhé tři dny. Písmo říká: „Tvé hojné milosrdenství si nepřipomínali, vzepřeli se při moři, při moři Rákosovém“ (Žalm 106:7).

Žalmista zde říká: „Dokonce i u Rudého moře pochybovali o Bohu – u místa, kde předvedl svůj největší zázrak!“

Jsme Izraelcům tak podobní. Chceme, aby Bůh mluvil, poskytl nám zázračné vysvobození, rychle uspokojil naše potřeby, odstranil veškerou naši bolest a trápení. Ve skutečnosti si možná právě teď říkáš: „Kdyby mne Bůh vyvedl z tohoto zmatku – kdyby pro mne učinil jediný zázrak – nikdy bych již o něm nepochyboval!“ A přece, kolik zázraků již pro tebe udělal? Nevyvolaly v tobě žádnou víru, která by ti v současném trápení pomohla!

Dva vzácní Boží muži z Afriky navštívili Times Square Church. Mezi osmi miliony Zulů se událo neuvěřitelné probuzení a Bůh mezi nimi činil zázračné věci.

A přece o tom nepřišli tito muži mluvit. Spíše na ně zapůsobili „přemožitelé zla ze Zulů“ – ti, kteří se postavili za Krista, spálili čarodějné knihy a směle svědčili, i když byli těžce zkoušeni. Tito lidé byli kdysi zlí, měli vražedného ducha, a nyní byli přetvářeni do Ježíšovy podoby!

Věřím, že největší znamení či zázrak pro tento svět v posledních dnech není kříšení mrtvých. Ne, to, co skutečně zapůsobí na mysl a ducha bezbožných, je křesťan, který si uchová ve všech zkouškách, pokušeních, bouřích, bolestech a utrpeních pevnou víru. Takový věřící vybředne ze svých problémů se silnějším charakterem, silnější vírou a bude silnější v Kristu.