SLYŠTE A POHLEĎTE

„A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha… A přistoupil jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm nádob a v nich připraveno sedm posledních pohrom, a řekl mi: ‘Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránkovu.‘“ (Zjevení Janovo 21,2.9)

Toto je krásný obraz Kristovy církve v soudném dni! Nádherné, svaté město sestupující z nebes je Ježíšova neposkvrněná nevěsta – vítězná církev, která s Ním právě usedá na nebesích. Základem této církve je pravda evangelia a je obklopena zdmi a branami, které nevpustí dovnitř nic nečistého ani nezvaného.

Nevěsta se staví před svého Ženicha, svatba má právě začít, a v tom je slyšet třetí hlas! Nevěsta je oděná zlatem a nádherně ozdobena, byla jí vzdána čest a prokázána přízeň a nyní stojí po boku svého Milovaného a sňatek má být uzavřen. Ale než začne obřad, hlas jí zašeptá napomenutí: „Slyš, dcero, pohleď, nakloň své ucho...“ (Žalm 45,11)

Věřím, že je to hlas Svatého Ducha, který napomíná všechny věřící. Promlouvá ke křesťanům, k těm, kteří nejvíce milují Ježíše – a říká „Slyšte a pohleďte.“ Tento hlas přichází k nevěstě v posledních okamžicích před završením sňatku.

Musíte pochopit, že nevěsta už byla vybrána. Ženich již získal její srdce. Opustila svůj domov, rodinu a zemi a odevzdala se svému Snoubenci. A je plná radosti, protože vášnivě miluje Krále.

Nuže, ptám se vás: Považujete se za Bohem vybrané? Jste krví obmytými, vykoupenými plody Božího záměru? Milujete Ho celým svým srdcem? Vzdali jste se pro Něho své minulosti i celého světa? „Je můj a já mu patřím. Pane, miluji Tě z celého srdce!“ Můžete to říct?

Jde mi o toto: Chcete-li být součástí Kristovy nevěsty, musíte se starat o víc než jen o pouhé uniknutí peklu. Musíte si přát, abyste nechyběli na tomto úžasném svatebním dni! Musíte se chvět hrůzou při pouhém pomyšlení na to, že byste nebyli Jeho nevěstou – že byste nebyli v Jeho objetí a netrávili s ním věčnost.