ŽÁDNÁ VODA K PITÍ

„Celá izraelská obec potom podle Hospodinova rozkazu vytáhla z pouště Sin na další cestu. Když se však utábořili v Refidimu, nebyla tam voda, aby lid mohl pít. Začali tedy na Mojžíše dotírat: „Dejte nám vodu, ať máme co pít!“ Mojžíš jim řekl: „Proč na mě dotíráte? Proč pokoušíte Hospodina?“ A tak tam lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. „Proč jsi nás vyvedl z Egypta?“ vyčítali mu. „Abys nás i s našimi syny a dobytkem umořil žízní?!“

Mojžíš tedy volal k Hospodinu: „Co mám s tímto lidem dělat? Za chvíli mě ukamenují!“ (Exodus 17:1-4).

Bůh dovedl Izrael na to nejsušší místo z celé pouště. Bylo to místo zkoušky – nebyl tu žádný potok, žádná studna, ba ani malý pramínek vody. A nejzáhadnější ze všeho bylo, že tam byl Izrael nasměrován „dle Hospodinova rozkazu“ (verš 1).

Bůh sám dopustil, aby Jeho lid vyprahnul: „I žíznil tu lid pro nedostatek vod…“ (verš 3). Nemluvňata brečela, děti naříkaly, prarodiče měli vyprahlá hrdla. Rodiče se dívali na své rodiny a mysleli si: „Za pár dní budeme všichni mrtví.“ Tak se v hněvu obrátili na Mojžíše a křičeli: „Dej nám vody k pití!“ Stále ještě byli závislí na člověku – na tělesnosti!

Zde bych se rád zastavil, abych mohl něco zdůraznit. Nejprve Bůh zavedl Izraelce k Migdolu u moře, aby je vyzkoušel – a oni tam selhali, nedůvěřovali mu. Poté je vedl do Marah, kde měl další plán vysvobození – a oni v té zkoušce opět neobstáli. Teď je přivedl do Refidimu k další zkoušce.

Vidíte ten vzor? Jestliže se nenaučíte důvěřovat Hospodinu prostou vírou jako malé děti, když jste zkoušeni, vrátí vás ještě na další testovací půdu.

Izrael se opět nacházel na takovém místě. Byli vyprahlí, žízniví, naštvaní. Ale Bůh již měl plán! On je nenechá zemřít. Měl předem vybranou cestu, musí vystoupit na horu Oreb k rezervoáru vody, který pro ně dlouho předtím připravil. A tento zdroj nevystačí jen na jeden den, jeden týden nebo měsíc – ale na třicet osm let!

Bůh čekal na odpověď víry od Izraele. Říkal: „Provedl jsem vás všemi těmito věcmi, ale vy jste se odmítali učit. Budete mi důvěřovat nyní? Kolik dalších problémů musím ve vašich životech ještě připustit, než mi začnete důvěřovat?“

Náš milující nebeský Otec by nikdy nevedl své děti do vyschlé pouště jen proto, aby je tam nechal zemřít žízní – obzvláště tehdy, když opatřil v blízké skále rezervoár vody! Bůh má vždy plán pro svůj lid. A On má plán i pro tebe právě teď, aby tě vysvobodil z tvých současných soužení.