DŮM MODLITBY

Podle proroka Zachariáše jsou tři místa, kde se máme modlit: (1) Boží dům (církev); (2) každý dům; a (3) tajná komůrka. Pán řekl Zachariášovi: „ Já vyliji na Davidův dům...ducha milosti a úpěnlivých proseb...a zem bude truchlit, každá rodina zvlášť, rodina Davidova domu zvlášť (označuje církev)... rodina domu Leviho zvlášť (rodina nebo dům) a jejich ženy (jedinci)“ (Zachariáš 12:10, 12–13, má kurzíva).

Když Zachariáš mluvil, Izrael byl obklíčen nepřáteli, kteří ho ničili. Bylo tam veliké třesení a strach, ale uprostřed toho přišli nádherná slova: „Bůh přichází jednat s těmi zlými silami, které jsou proti tobě. Tak začni se upřímně modlit ve svatyni. Začni se modlit ve tvém domě. A modli se ve své tajné komůrce. Duch Svatý přichází a On tě naplní duchem úpěnlivých proseb a milosti, umožní ti se modlit.“

Vidíš Boží zprávu k nám v tomto úryvku? On říká Jeho Církvi v každém věku, „v časech teroru a třesení, chci vylít Svého Ducha na vás. Ale musím mít modlící se lidi na které jej vyliji.“

Všichni starozákonní proroci volali Boží lid ke společné modlitbě. Ježíš osobně řekl, „Je napsáno, Můj dům bude nazván domem modlitby“ (Matouš 21:13). Skutečností je, že světová historie byla vytvářena modlitbami Kristovy církve.

Přemýšlej nad tím: Duch Svatý byl prvně dán v Božím domě, ve vrchní místnosti, kde učedníci svorně vytrvávali v modlitbách“ (Skutky 1:14). Řekli jsme, že Petr byl vysvobozen z vězení andělem, zatímco mnoho bylo shromážděno a modlilo se“ (12:12). Společnou modlitbu se modlili vytrvale za Petrovo vysvobození.

Jasně, Bůh uvolňuje více síly díky modlitbám Jeho církve. Čili volání k takové modlitbě nemůže být podceněno. Víme, že církev byla pověřena získávat duše, prokazovat skutky milosrdenství, sloužit jako shromažďující místo pro kázání Božího Slova. Ale nejprve a především církev má být domem modlitby. Toto je nejdůležitější poslání, všechny další poslání církevního života se rodí v modlitbách.