ZMOCNĚN PRO VELKÉ VĚCI - Nicky Cruz

Tobě a mně byl dán dar větší, než bychom si mohli vůbec představit nebo o něj žádat. Bylo nám svěřeno nejmocnější požehnání, které bychom kdy vůbec mohli přijmout — dar Ducha svatého. Božího ducha. Toho ducha, který je Bůh, který žije v nás, řídí nás, vede nás, zmocňuje nás pro velké a mocné věci.

A s tímto darem přichází velká zodpovědnost. Máme jej uchopit a použít pro Boží slávu. Použít to pro Boží slávu, pro to, aby byla rozšířena práce na Božím království.

Když přijmeme Boží požehnání, nemůžeme nikdy zapomenout na zdroj tohoto požehnání nebo důvod proč nám žehná. Není to proto, abychom pohodlně žili, ale proto, aby nás zmocnil pro službu.

Nikdo není více zaujatý záchranou duší než Bůh. Jeho srdce hoří pro ty, kteří potřebují Jeho lásku a odpuštění, pro ty, kteří Mu odmítají důvěřovat ohledně své budoucnosti, pro ty, kteří ještě musí porozumět, jak velmi je miluje a stará se o ně, jak je chce držet ve svých milujících pažích, slíbat z nich bolest a přivést je do věčného ovčince!

Bůh žije, a očekává den, kdy bude nebe plné zachráněných duší. On důvěřuje tobě a mně a věří, že se to stane. Vložil do nás svoji víru a očekává, že budeme nést Jeho břemeno a Jeho zprávu naděje ztracenému světu. On touží, abychom z celého srdce získávali duše pro Krista.

Pokud ještě tuto touhu nemáš — pak začni dnes tím, že budeš žádat Boha, aby to vložil do tvého srdce.

“Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.” (Skutky 1:8, NIV).

__________
Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a plodný autor, který se obrátil k Ježíši Kristu od života v nenávisti a zločinnosti poté, co potkal v roce 1958 v New Yorku Davida Wilkersona. Příběh o jeho dramatickém obrácení poprvé zazněl v knize Davida Wilkersona Dýka a kříž a pak jej později popsal sám Nicky ve svém bestselleru Utíkej, malý, utíkej.