TVÁŘÍ V TVÁŘ NEMOŽNOSTEM

Mám slovo pro ty, kdo čelí nemožnostem: "Hospodin, tvůj Bůh, je ve tvém středu, hrdina, který zachraňuje. Rozjásá se nad tebou radostně, obnoví tě svou láskou, zaplesá nad tebou s výskáním." (Sofoniáš 3:17; ČSP)

Je to nádherné zjevení vytrvalé Boží lásky k Jeho lidu. Písmo říká, že On odpočívá a raduje se ve Svojí lásce k nám!

Hebrejské slovo pro "odpočinek" tady znamená, že Bůh nemá ani jednu nezodpovězenou otázku, pokud jde o Jeho lásku k nám. Jinými slovy, Jeho láska k nám je pevná a stálá, a nikdy ji nevezme zpátky. Ve skutečnosti se tady dozvídáme, že Bůh je ve Svojí lásce k nám natolik spokojený, že si o ní zpívá.

Dovedete si to představit? Bůh v nebi projevuje potěšení z nás. John Owen tento oddíl překládá takto: "Bůh skáče, přemožený radostí."

Dokonce nám Pavel říká, že cokoli odporuje božskému řádu - cokoli je z nevíry anebo má původ ve zmatku - je proměňováno zjevením Boží lásky. "Když se však zjevila dobrota a lidumilnost Boha, našeho Zachránce, ... (Titovi 3:4)

V předcházejícím verši Pavel říká: "Neboť i my jsme kdysi byli nerozumní, neposlušní, bloudící, ....(3:3) Jinými slovy: "Všechno bylo v nepořádku. Neměli jsme vítěznou víru. Ale zjevila se Boží láska a laskavost, kterou nás Bůh v hojnosti vylil skrze Krista."

Když Pavel říká, že se "zjevila" Boží láska, používá řecké slovo s významem "navrstvený. Stručně řečeno, Pán shlédl na nás, ubohé a zápasící duše, plné strachu a otazníků, a přidal toto zjevení: "Moje láska vás osvobodí. Odpočívejte a libujte si v Mojí lásce k vám.

Děkuji Bohu za den, kdy se Jeho láska "zjevila" mně. Neexistuje víra, která by mohla čelit nemožnostem, dokud cokoli - každý problém, každé strádání - není svěřeno do milující péče našeho Otce. Když se ocitnu v nejhorších situacích, musím spočinout v jednoduché víře.