ZASLÍBENÍ OBNOVY A POSILY

Jsem přesvědčen, že právě teď napadá víru Těla Kristova satanův zuřivý útok.

Víme, že satan stále intenzivně napadá Boží lid a přináší mu veliké utrpení. Po staletí byla prolévána krev mučedníků. Zbožní svatí, jako byl Job, zakoušeli těžké zkoušky. Avšak prudký útok na věrné, jaký vidíme dnes, je satanovým posledním vzepětím.

Dnešní svět překypuje podlostí stejně jako trápením a zkoušením Boží Církve. Vidíme nebývalé přívaly nemocných, utrpení, kupí se jeden problém za druhým – to všechno se zdá každému věřícímu nepřekonatelné.

Naše víra a síla může zeslábnout, v čase slabosti nám ale Bůh dává podivuhodná zaslíbení, že nás obnoví a posílí. Posilují mne zejména tato zaslíbení:
  • „Bůh je má záštita pevná a vodí mě cestou dokonalou. … Vztáhl ruku z výše, uchopil mě, vytáhl mě z nesmírného vodstva. Nepříteli mocnému mě vyrval, těm, kdo nenáviděli mě, kdo zdatnější byli. … On je štítem všech, kteří se k němu utíkají“ (2. Samuelova 22:33, 17-18, 31).
  • „Opásals mě statečností k boji“ (2. Samuelova 22:40).
  • „Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem“ (Žalm 29:11).
  • „... Bůh Izraele. On dává moc a udatnost lidu. Požehnán buď Bůh“ (Žalm 68:36).
  • „Neopouštěj mě, když pozbývám sil. … Přicházím s Hospodinovou silou“ (Žalm 71:9, 16).
  • „Blaze člověku, jenž hledá sílu v tobě. … Pokračují stále s novou silou, objeví se před svým Bohem na Sijónu“ (Žalm 84:6, 8).
Věříš, že je tvůj Bůh silný, jak prohlašuje žalmista? Jestliže je silný, žádná mocnost před Ním nemůže obstát. Svěř všechno Jeho mocné a silné paži a On vytvoří cestu. Nejvíce ze všeho věř Jeho slovu: „Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal, dodal jsi mé duši sílu“ (Žalm 138:3).