BŮH BRÁNÍ SVŮJ LID

Bible říká, že král Chizkijáš se bál Boha. Doslova, "Přilnul k Hospodinu" (2. Král. 18:6)
Během Chizkijášovy vlády byl Jeruzalém obklíčen Asyřany, tehdejší světovou velmocí. Jejich mohutná armáda už zabrala Samaří i judská města a teď oblehla Jeruzalém. A asyrský vojevůdce se hlasitě vysmívá: "My jsme přemohli bohy všech národů. Jak si myslíte, že vás váš bůh zachrání?"
BŮH PŘED SOUDEM
Tady vidíme samotného Boha na lavici obžalovaných. Jeho věrnost byla zpochybněna před celou zemí, před nepřáteli Izraele, před jeho vlastním lidem. Co kdyby nejednal?
Jak celá krize narůstala, Izajáš stál opodál a celé to sledoval. Dostal slovo od Hospodina a cele mu věřil. Teď nechal zodpovědnost na Bohu, aby na Svém slově jednal a obhájil svou pověst. V podstatě se modlil, "Bože, moje čest nic neznamená. Jestli ty Svou moc neprojevíš, já se vždycky můžu schovat v divočině. Je to Tvá čest, o kterou tu jde".
A s tím Izajáš klidně promluvil k Chizkijášovi:
"Proto toto praví Hospodin o asyrském králi: Nevejde do tohoto města, ani šíp tam nevystřelí, nevyjde proti němu se štítem ani proti němu nenavrší násep. Cestou, kterou přišel, se vrátí a do tohoto města nevejde, je Hospodinův výrok. Budu tomuto městu štítem, abych ho zachránil kvůli sobě..." (2. Král. 19:32-34)
Bůh nikdy nenechá své věřící zahanbit a oné noci učinil veliký zázrak. Podle Písma 185 tisíc asyrských vojáků záhadně zemřelo, což způsobilo obrovskou paniku, a mocná armáda se dala na útěk. A tak znovu Bůh zachránil svůj lid. Kvůli sobě.