BŮH PLNÍ SVÁ SLOVA

„Spravedlivé Hospodin vždy podpírá … V čase zlém nebudou zahanbeni“ (Žalm 37:17, 19, zdůraznění přidáno).
Asi se zeptáte: „Co to vlastně znamená?“ Je to prosté: Bůh je věrný nejen při odškodňování strastí, ale i při plnění svých slibů. David v podstatě říká: „Rozhlédni se kolem sebe a uvidíš, jak Bůh plní svá slova. Jeho varování jsou zřetelná v novinových titulcích, jeho jednání ve všech v médiích. Nesplní Bůh také své slovo, že své vyvolené zachová?“
HROZIVÉ ZPRÁVY
Zamysli se: Ať se ve světě děje cokoli – ať jsou zprávy jakkoli hrozivé; ať se svět sebevíc otřásá; ať ekonomika balancuje na pokraji zhroucení – Boží lid nebude zahanben. Vskutku, Pán bude jednat prostřednictvím naší víry a splní při nás své slovo. Můžeme trpět, On ale přijde pro každého, kdo Mu plně důvěřuje. Svět nikdy nebude mít důvod říci: „Váš Bůh neplní své slovo.“
SVĚDECTVÍ OTUPENÉMU SVĚTU
Nemylte se, v nadcházejících dnech budeme čelit nemožnému. Náš Pán však říká, že On je Bůh činící nemožné a provádějící zázraky, když selhávají lidská řešení. Ve skutečnosti Bůh ochotně vkládá svou reputaci do rukou svého lidu a povolává nás, abychom předávali Jeho Slovo, k němuž se zavázal. Asi si pomyslíte: „Bůh ale může své jméno uhájit i beze mne.“ To ne! Bůh si vyvolil svůj lid, aby o Něm svědčil otupenému a nezasaženému světu.  A nás si povolává, abychom otevřeně oznamovali, že co slibuje, to také činí.