VĚRNOST BOŽÍ

Jsou časy, kdy to vypadá, že se Bůh neukazuje – když jsou Jeho lidé zanecháni v hanbě a zoufalství – ale to ještě není celý příběh. (Kříž byl jedním z těch časů.) Co si neuvědomujeme uprostřed naší krize je, že Boží čest je v sázce.
Po celou dobu Bible měl lidi, kteří vírou tvrdou jako křemen dokázali Jeho věrnost v těch nejtěžších časech. Tito služebníci se nestyděli jednat. Byli cele oddáni Pánu. Vložili Jeho čest v sázku, zatímco Mu důvěřovali a doufali, že je vysvobodí.
NEZASTAVUJTE SE, KUPŘEDU!
Vzpomeňme na Mojžíšův příběh, stál před Rudým mořem, a byla to pro pouhého člověka situace, která nešla vyřešit. Izrael utíkal před Egyptskou armádou, sevřený z jedné strany mořem, z druhé horami. Mojžíš dříve prorokoval, že Bůh povede Izrael do Zaslíbené Země. Nyní byla Pánova pověst v sázce a to před všem na odiv.
Jaká byla Mojžíšova reakce na tuto krizi? Postavil se rozsáhlému moři a zavolal, „Kupředu!“
Mojžíš hodně věřil v Boží péči, důvěřoval Jeho slovu, že povede Izrael do Jeho zaslíbené země, a tak prohlásil, „Vím, že Pán je věrný a budu jednat podle Jeho slova.“
BÝT OCHOTNÝ NECHAT SE POVAŽOVAT ZA BLÁZNA
Přemýšlejte o následcích takové víry. Kdyby se Rudé moře zázračně neotevřelo, Mojžíš by byl považován za blázna. Izraelité by šli zpátky do zajetí a Bohu by už by více nedůvěřovali. Už víme co se stalo. Jako Mojžíš rozpřáhl své ruce, vody se rozdělily a lidé prošli přes Rudé moře po suché zemi. Řeknu ti, nikdo, kdo plně důvěřuje Bohu nebude nikdy zanechán v hanbě. Bůh dodrží Jeho slib, v Jeho vlastním zájmu.
„Hospodine, Bože zástupů, kdo je ti podoben, ó silný, Jáhu! A tvá věrnost je všude vůkol tebe.“ (Žalm 89:8).