USILOVNÉ HLEDÁNÍ BOHA - Gary Wilkerson

Izraelité se rychle obrátili k modlám, přestože je Bůh mocně požehnal. Zatímco Mojžíš rozmlouval s Bohem na hoře, lid roztavil své šperky a vytvořil zlaté tele.  Něco takového si v dnešní době nedovedeme představit, ale končí to stejně: Když usiluješ o Boží požehnání, aniž bys hledal Boha samotného, skončíš v modlářství – protože tvé úsilí je zaměřeno na něco světského. Jak říká Pavel:
„Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli.“ (Římanům 1:25)
JAKÉ MÁŠ MODLY?
Díky Bohu v dnešní době většina z nás nemusí žádat o vodu či chléb. Stačí otočit kohoutkem nebo zajít do potravin. Zato však máme naše vlastní zlaté modly, věci, jež hledáme nezávisle na Bohu: pracovní úspěchy, finanční zabezpečení, materiální komfort. To nejsou špatné věci, ale pokud je chceme více než Boha a stanou se středem našeho životního úsilí, vystavěli jsme si modlu. A Bůh nám řekne: „Jen pokračuj, jdi za tím. Užij si to. Ale věz, že v tom Mou přítomnost nenalezneš.“
Miluji Mojžíšovu reakci: „Bože, zabij mě v poušti dříve, než mě povedeš na místo, kde Ty nejsi.“
Modlím se, aby takto církev volala: „Pane, můj život byl tak požehnaný, že jsem se nechal uvést ve špatný směr. Můj zrak byl upřený na tvou bezmeznou přízeň, na požehnání, která dáváš. Toužím po něčem jiném. Dovol, ať je můj život definován tím největším požehnáním – poznávat Tě kvůli tomu, kým jsi.“
STAČÍ TI BŮH?
Chci se tě zeptat: Stačí ti Bůh? Naplňuje tě uspokojením poznávat Ho? Je něco, co tě od Něj drží dál, modla, kterou sis dal před Něj? Jeho první přikázání je: „Nebudeš mít jiného boha mimo mne.“ (Exodus 20:3)