OHEŇ JIM NEMOHL UBLÍŽIT

Šadrak, Méšak a Abed-nego, na které je často odkazováno jako na „tři hebrejské děti“, odmítli ctít jiné bohy a poklonit se před Nebúkadnesarovou svatou zlatou sochou. Byli pevní i přesto, že byli odsouzeni k smrti v ohnivé peci. Přitom, co se zlomyslný král posmíval, „Kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou?“ (Daniel 3:15), se tito mladí muži zavázali Bohu v Jeho slibech.
 „Nebúkadnesare, nám není třeba dávat ti odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se nepokloníme.“ (3:16-18)
ABSOLUTNÍ DŮVĚRA HOSPODINU
Tito mladí muži tak důvěřovali Hospodinu, že On se oslaví, že ochotně čelili určité smrti.
Přední vůdci ze všech koutů země se shromáždili k popravě: princové, správci, soudci, vládci z okolních provincií. A Nebúkadnesar nařídil oheň rozpálit sedmkrát více než obvykle. Byl to žár tak intenzivní, že spálil sluhy dbající o pec.
Davy byly zděšeny, vykřikujíc, „Tito muži nemůžou přežít! Umřou, než se dostanou do pece. Žádný Bůh je nemůže vysvobodit z tohoto osudu.“
VYCHÁZENÍ Z OHNĚ
Opět bylo Hospodinovo jméno v sázce. Kdyby nezasáhl, Jeho jméno by bylo zhanobeno napříč národy.
Ovšem Pán nikdy nezahanbí ty, kdo Mu plně důvěřují! Písmo říká, že Ježíš Sám se ukázal v ohnivé peci, aby ochránil a utěšil Jeho služebníky. A z ohně vyšli muži, kterým nebyl ani jeden vlas sežehnut.