STALO SE HOSPODINOVO SLOVO

Pokud jsou kázání vašeho pastora pomazaná, probudí ve vás život. Slyšení Božího Slova vždy povzbudí Jeho svaté. Podobně i společná chvála vás na čas pozvedne. Ale jak rychle na to povzbuzení zapomeneme, jakmile je nedělní bohoslužba u konce. Přijde pondělí a úterý, začneme se dozvídat špatné zprávy a snadno znovu upadneme do úzkosti a strachu.
ZBOŽNÁ RADA
V běžných situacích si rád nechám poradit od mé zbožné ženy Gwen. Vždy je tu pro mě s dobrým slovem – a to je přesně to, co potřebuji. Cítím k ní to samé, co cítil David k Abigail, ženě Nábalově, když jí řekl: „Podívej, uposlechl jsem tě a beru na tebe ohled“ (1. Samuelova 25, 35). Ale v těžkých dobách to může být jinak. Když je naše víra ohrožena – a když jsou ohroženy dokonce i naše životy – rady manželů, manželek, pastorů a moudrých přátel nás moc daleko nedostanou.
Žijeme dnes v době strachu a pravda je, že pouze osobní slovo od Pána nás může provést těmito okamžiky a dát nám trvalou naději, kterou potřebujeme. V průběhu historie Bůh vždy věrně přicházel se slovem pro Svůj lid.
MLUVÍ I DNES
Ve Starém zákoně se mnohokrát objevuje tato věta: „Stalo se Hospodinovo slovo.“
  • Písmo říká o Abrahamovi: „Po těchto událostech se stalo k Abrahamovi ve vidění Hospodinovo slovo“ (Genesis 15, 1).
  • Čteme o Jozuovi: „Podle Hospodinova slova, které Jozuovi přikázal“ (Jozue 8, 27).
A bylo to tak i u Davida a proroků. A i pro Boží lid dneška platí, že máme stále Ducha svatého, který k nám může promluvit slovem z nebe. Díky Němu je pro ty, kdo věří, vždy připravené utěšující, uzdravující slovo Boží, které nás vede.