ŽÍT V POŽEHNÁNÍ - Nicky Cruz

Krátce po svém velkém hříchu se David modlil:
„Smiluj se nade mnou, Bože, podle svého milosrdenství! Podle svého hojného slitování vymaž má přestoupení! Dokonale mě umyj od mého provinění a od mého hříchu mě očisti. Já svá přestoupení uznávám, svůj hřích mám před sebou ustavičně... Skryj svou tvář před mými hříchy a všechna má provinění vymaž. Stvoř mi čisté srdce, ó Bože! Obnov v mém nitru pevného ducha!“ (Žalm 51:3-4, 11-12)
Hřích Davida odvedl od Boží tváře dál, než si kdy dovedl představit. Ta největší bolest jeho života přišla během doby, kdy nebyl v Božích rukou požehnání a přízně. Nedokázal unést pomyšlení na to, že ztrácí svůj vztah s tím, kterého miluje nejvíce.
„Neodvrhuj mě od své tváře, svého svatého Ducha mi neber! Vrať mi veselí ze své spásy a upevni ve mně šlechetného ducha.“ (verše 13-14)
HLEDÁNÍ BOŽÍHO ZÁMĚRU
David za svůj hřích draze zaplatil, ale nedovolil, aby ho omezil. Když přišel k rozumu, volal k Bohu za odpuštění a Bůh ho dychtivě přijal; nicméně to nevymazalo důsledky, které jeho hřích přinesl.
Kdybychom znali důsledky našich hříchů předtím, než upadneme do pokušení, kolik z nás by do toho nikdy nešlo? Kéž bychom mohli předem vidět tu škodu, kterou naše hříchy nakonec přinesou.
Abychom žili v Božím požehnání, musíme hledat záměr, který před nás Bůh klade, dívat se do budoucnosti a počítat s důsledky každého rozhodnutí. Musíme si udržet pevně upřený pohled na Jeho cestu a stát rozhodní a věrní. 

Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a plodný autor, který se obrátil k Ježíši Kristu od života v nenávisti a zločinnosti poté, co potkal v roce 1958 v New Yorku Davida WilkersonaPříběh o jeho dramatickém obrácení poprvé zazněl v knize Davida Wilkersona  Dýka a kříž a pak jej později popsal sám Nicky ve svém bestselleru Utíkej, malý, utíkej.