DEN ČTYŘICÁTÝ PRVNÍ

Předpokládejme, že jsi přišel k Ježíši čtyřicátý první den – tedy den bezprostředně po jeho pokušení na poušti. Jeho obličej září. Raduje se a chválí Otce, neboť dosáhl velkého vítězství.

Vidíš Ježíše, který budí život a důvěru. Nyní je připraven čelit mocnostem pekla. A tak se směle vydává na cestu do velkých měst, která leží v temnotě. Káže evangelium, je si jist Božím slovem. A uzdravuje nemocné, neboť ví, že Otec je s ním.

Když teď prozkoumáš svůj vlastní život, uvidíš pravý opak. Stále čelíš své vlastní zkušenosti suché pouště. Snášíš prudké útoky od satana a tvá duše je deprimovaná. Nemůžeš se zbavit dojmu, že „Ježíš nikdy neprocházel takovými zkouškami jako jsou ty moje. Byl nad tím vším.“

Možná znáš služebníka, který se jeví silný ve víře a je si tak jistý Boží přítomností, že to až vybízí k myšlence: „Nikdy neměl takové problémy jako mám já.“ Kdybys jenom věděl! Nebyl jsi u toho, když Bůh povolal tohoto muže, aby kázal a pak jej vedl do pouště, kde byl bolestně pokoušen. Nebyl jsi tam v době, kdy byl uvržen do nicoty, deprimovaný a zoufalý. A neuvědomuješ si, že často jeho nejlepší kázání vyšla ze zkoušek v jeho vlastním životě.

Pavel nás varuje, abychom nesrovnávali svou spravedlnost s tím, co si myslíme, že náleží druhým: „Nemáme ovšem tu drzost přiřadit se anebo se i jen podobat těm, kdo chválí sami sebe. Beze vší soudnosti se sami sebou poměřují, srovnávají se sami se sebou!“ (2. Korintským 10:12).

Neumíme číst srdce druhých. Kdo by čtyřicátý první den poznal, že se Ježíš právě vynořil z dlouhého a strašného pokušení? Kdo by poznal, že sláva, kterou na Něm vidí, pramení ze zápasu horšího, než kdy bude snášet?

Máme se dívat pouze na Ježíše. A máme se spoléhat jen na Jeho spravedlnost, Jeho svatost. Dal nám všem k tomu stejný přístup.

Bůh tě miluje ve tvém čase zkoušky. Jeho vlastní duch tě vedl do pouště. Jeho vlastní Syn tam již byl – a On ví přesně, čím procházíš. Dovol, aby dokončil svou práci a vybudoval v tobě naprostou závislost a důvěru v Něj. Vyjdeš s důvěrou – a božím soucitem a silou pomáhat ostatním.