TAJEMSTVÍ DUCHOVNÍ SÍLY

"Neboť toto praví Panovník Hospodin, Svatý Izraele: "V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství" (Izajáš 30:15).

Zde je Boží tajemství duchovní síly: "V ztišení a důvěře bude vaše síla." Slovo ztišení v řečtině znamená "spočinout". A slovo spočinutí znamená tichost, odpočinutí, bez rozčílení: být v klidu, ulehnout v pokoji, vědom si své opory.

Ne mnoho dnešních křesťanů dnes má tento druh tichosti a důvěry. Zástupy jsou vtahovány do mánie aktivity, ve snaze získat zdraví, majetek a potěšení. Dokonce i ve službě. Boží služebníci se honí kvůli starostem, obavám, a hledají odpovědi na konferencích, seminářích, nebo v knižních trhácích. Každý chce vedení, řešení, něco, co by utěšilo jejich ducha. Ale hledají v každém zdroji, kromě Pána. Nevšimli si, že Bůh k nim již promluvil, skrze Izajáše: Pokud se k Němu neobrátí, jako ke svému zdroji, jejich strádání bude končit v bolesti a zmatku.

Izajáš popisuje, že Boží spravedlnost je nám poskytnuta ke vzdělání. "Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky" (Izajáš 32:17). Jestliže opravdu chodíme ve spravedlnosti, naše životy ponesou ovoce pokojného ducha, tichosti srdce, a pokoje s Bohem.

Když se Izajáš kolem sebe rozhlédl, viděl Boží lid utíkající do Egypta pro pomoc, doufající v člověka, spoléhající se na koně a vozy. Poslové přišli a odešli. Vůdci konali naléhavá strategická setkání. Každý podléhal panice a volal: "Co máme dělat?"

Izajáš je ujišťoval, "Takto to nemá být. Vraťte se ze svého odpadnutí. Litujte své neposlušnosti doufání v druhé. Obraťte se k Pánu, a on vás přikryje dekou pokoje. Dá vám tichost a odpočinek uprostřed všeho, čemu čelíte."