RŮST V MILOSTI MŮŽE BÝT ZARAŽEN

Pavel varoval Efezské: "Nebuďte nedospělí, zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení" (Efezským 4:14). Možná si myslíš: "Tento verš se na mne nevztahuje. Můj základ je biblicky pevný. Nejsem oklamán žádnými novými evangelizačními výstřelky ani nepřesvědčivými triky, kterými jsou lidé odváděni od Krista. Já jsem zakořeněn a upevněn v Božím Slovu."

A přesto si poslechni zbytek Pavlova verše: "…lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu" (4:14). Možná, že nejsi zmaten falešným učením. Pavel říká, že přesto můžeš být odvlečen dalšími věcmi. Ptá se: "Jsi zmítán ďábelskými plány těch, kteří ti odporují?"

Pavlova zpráva nás vybízí, abychom se znovu zkoumali: Jak reagujeme na lidi, kteří se nazývají našimi bratry a sestrami v Kristu a přece o nás šíří nepravdu?

Když Pavel nabádá: "Nebuďte nedospělí," říká nám: "Tito vaši nepřátelé – ti, kteří používají pomluvu a urážku, podvod a manipulaci, mazanost a chytráctví, klam a pokoutnost – jak vám říkám, jsou to všechno vzpurné děti. Jsou bludaři a zkažení. A nedovolují Boží milosti, aby v nich pracovala. A tak nepadejte kvůli jejich bezbožnému dětskému hraní. Chtějí, abyste reagovali na jejich podlost tak, jako by reagovalo dítě. Ale vy jim neodpovídejte nedospěle."

V dalším verši nás Pavel vybízí, abychom přešli k dospělosti: "Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava" (Efezským 4:15). Říká: "Nemůžete si pomoci od toho znevažování, kterému čelíte, od těch zranění, která se vám dějí, od té pomluvy která je proti vám vznesena, od toho podvodu, který je na vás namířen. A přesto můžete tyto věci použít, abyste rostli v milosti. Hleďte na ně jako na příležitosti, skrze něž se stáváte podobnějšími Kristu. Odpovídejte měkce v mírném duchu. Odpouštějte těm, kdo vás zlomyslně napadají."