NECHAT SE VÉST BOŽÍM SLOVEM

Pokud Kristus vládne jako svrchovaná autorita ve svém království, jehož my jsme členy - pak by naše životy měly být řízeny Pánem. Co to přesně znamená, (podřídit se) nechat se vést Ježíšem?

Dle slovníku slovo „řídit“ znamená „vést, nasměrovat, mít kontrolu nad každou činností a jednáním těch, kteří jsou mu podřízeni“. Stručně řečeno, musíme Ježíši dovolit, aby řídil veškeré naše činnosti a jednání, včetně každé naše myšlenky, slova a skutků.

Ježíš také vládne nad jednotlivými národy světa. Písmo nám říká:„Navěky vládne ve své síle, jeho oči bdí nad národy - neprosadí se vzbouřenci!“ (Žalm 66:7). „Hospodin ustavil svůj trůn na nebi, svou královskou mocí vládne nade vším“ (Žalm 103:19).

Nenechte se zmást – v naši zemi nevládnou republikáni, demokraté ani žádný jiný lidský orgán. Není řízena z Wall Street, ani jinými velkými podnikatelskými subjekty. Žádná moc, pozemská či nadpřirozená, neřídí Ameriku ani ostatní národy. Bůh sám vše vede. Usedá jako Král králů a Pán pánů, a ze svého nebeského trůnu vládne a panuje nad vším stvořením.

Napříč celou Amerikou vidíme hrozný morální úpadek, vzestup okultismu, přebujelé sexuální úchylky, tváří v tvář zmítaný ateizmus. Mnozí křesťané se obávají, že pekelné hordy pomalu přebírají vládu nad naším národem, ustanovují satanovo království temnoty.

Nemusíme si dělat starosti, Izaiáš nás ujišťuje: „Hospodin rozlámal hůl ničemů, žezlo vladařů ....... Jak jen jsi to spadl z nebe, ó Lucifere, synu Jitřenky! Poražen jsi byl až na zem – ty jen jsi srážel národy! ....... Teď však až do pekla svržen jsi, do jámy nejhlubší! Ti, kdo tě uvidí, neuvěří svým očím, budou tě zkoumat pohledy: „To je ten muž, který děsil zemi, ten, který třásl říšemi?“ (Izaiáš 14:5, 12, 15-16).

Milovaní, náš Bůh se ani trochu nebojí satana. Netrápí se tím, co sami vnímáme jako zlo zabírající náš národ. Stačí jedno slovo z úst našeho Pána a satan navždy zmizí, umučený na věčnost. Proto se nemusíme bát ničeho zlého.

V žádném jiném království nepanuje Bůh tak svrchovaně a mocně, jako ve své vlastním království – v tom, které si zřídil v srdcích svého lidu.

Ježíš řekl: „Hle, Boží království už je přeci mezi vámi“ (Lukáš 17:21). A právě uvnitř tohoto království - v říši našich srdcích - Kristus svrchovaně panuje nad svým lidem, vede nás, uzdravuje a řídí naše činy a jednání.

„Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce“ (Izaiáš 9:6). Tento verš mluví o Ježíšově nekonečné vládě až na věky. Ale vyjadřuje ještě i jiný význam: Neustále musíme růst v pokoře vůči ustanovením našeho Krále.

Můžete zcela upřímně říci, že den za dnem vzrůstá Ježíšova vláda nad vámi? Podřizujete své chování stále více a více jeho vedení?

Možná se divíte – je-li Ježíš v nebi a kraluje ve své moci po pravici Otce, jak přichází vládnout svému království zde na zem? Odpověď nacházíme v knize Židům. Autor zde uvádí, že ve Staré zákoně mluvil Bůh ke svému lidu skrze proroky. Ale dnes si Hospodin zvolil mluvit skrze svého Syna (viz Židům 1:1-2).

Ježíš je Boží jednoznačná zpráva pro nás - Boží Slovo, které se stalo tělem. Dále nám pak Otec poslal Ducha Svatého, aby nám dnes připomínal slova, která Ježíš promlouval zde na zemi. Takto nás Ježíš vede skrze psané, zjevené slovo Boží. Bible je žezlo našeho vladaře, prostřednictvím kterého nás učí znát své slovo.

Jestliže toužíte slyšet svědectví muže, který se řídil Božím psaným slovem, najdete je v Žalmu 119:11: „V srdci si ukládám tvé výroky, abych proti tobě nehřešil“ (dále pak ve verších 105, 123, 133, 162).