POTŘEBUJEŠ DUCHA SVATÉHO

Někteří jsou spaseni již několik let, někteří možná rok a jiní jen pár měsíců či týdnů. Být spasen od hříchu je úžasné! Staré věci se vytrácejí – a všechno je nové. Jsem tak rád, že jsi spasen!

Ale abys byl dobrým vojákem ve službě našemu Pánu Ježíši Kristu, na to nestačí jen spasení. Je pro tebe připraveno mnohem víc! Potřebuješ být pokřtěn v Duchu svatém!

Za doby apoštola Pavla někteří věřící ani nevěděli, že existuje Duch Svatý. "Zeptal se jich: Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého? Odpověděli mu: Vůbec jsme neslyšeli, že je seslán Duch svatý" (Skutky 19:2). Tito lidé byli spaseni, ale je jasné, že nebyli naplněni nebo pokřtěni v Duchu svatém.

Věřím, že jsme spaseni mocí a službou Ducha svatého. Ale Písmo nám říká, že nad to existuje ještě pokřtění, naplnění, zmocnění, které činí Duch svatý v nás!

Sám Ježíš neposlal své učedníky a následovníky do světa dřív, než byli pokřtěni v Duchu svatém. Jistě, že jeho učedníci měli čistá srdce. Měli víru uzdravovat nemocné a vyhánět démony. Měli slovo od Pána a už kázali Krista a získávali konvertity. Byli svědky jeho vzkříšení. Co mohlo být více? Byli ochotni pro Ježíše zemřít! Nebyla snad jejich láska k němu dostačující na to, aby mohli být posláni do světa činit jeho dílo?

Milovaní, nic z toho nebylo dost! Jasně, existovalo něco navíc. "Ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země" (Skutky 1:8).

Skutečně chceš Ducha svatého? Chceš, aby na tebe padl a pokřtil tě ohněm? Musíš být přesvědčen o tom, že je tu pro tebe. Musíš se dostat do stavu, kdy poznáš, že nejsi nic, že nemáš nic a že nemůžeš udělat nic bez síly a vedení Duchem svatým.

Musíš vědět, že stále křtí, že stále padá na věřící – zmocňuje se jejich těl! "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh" (Skutky 2:38-39).

Denně každou hodinu jsou mnozí z celého světa křtěni Duchem svatým! Četli o tomto zaslíbení v Bibli nebo to slyšeli kázat. A tak volali, vymáhali zaslíbení a byli pokřtěni!

Tento křest je určen zejména pro ty, kteří žijí v těchto posledních dnech. "A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu Ducha svatého na všechny lidi…v oněch dnech sešlu svého Ducha" (Skutky 2:17-18). Je na tobě, abys prosil: "Čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí?" (Lukáš 11:13).

Bůh chce, abys žil a chodil v Duchu. Neměl bys běhat za někým jiným, aby uspokojil tvé osobní potřeby. Jsi povolán, abys mluvil Boží Slovo tak, jak tě Duch přiměje a abys vkládal ruce na nemocné a vyháněl démony zrovna tak, jako to dělali apoštolé. Všichni jsme povoláni být svědky, kteří jsou plni Ducha svatého a moci!