STÁT SE LIDEM MODLITBY

V Jeremiášovi 5 Bůh prosí "Projděte jeruzalémské ulice, dívejte se a pátrejte, prohledejte jeho tržiště. Najdete-li někoho, kdo dbá na právo a usiluje o věrnost, pak Jeruzalému prominu" (Jeremiáš 5:1). Tímto Pán v podstatě říkal: "Budu milosrdný, najdu-li alespoň jednoho člověka, který mne bude hledat."

Během babylonského zajetí, našel Bůh takového člověka v osobě Daniela. A dnes, více než kdykoliv jindy v průběhu historie, Pán hledá stejný druh zbožných mužů a žen. Hledá věrné služebníky, kteří jsou ochotni "opravit hradbu" a "postavit se do trhliny" – dílo, které je možné uskutečňovat pouze skrze modlitbu.

Podobně jako Daniel, takového člověka najdeme s Božím Slovem v rukách. Kdy Duch Svatý přišel k Danielovi, prorok zrovna četl knihu Jeremiáše. Poté Duch zjevil, že přišel Boží čas pro vykoupení Izraele. Toto zjevení vedlo Daniele k této modlitbě: "Tehdy jsem se obrátil k Pánu Bohu, abych jej hledal v modlitbách a prosbách, s postem, v pytlovině a popelu. Modlil jsem se k Hospodinu, svému Bohu" (Daniel 9:3-4).

Daniel věděl, že Boží lid není připraven přijmout Jeho navrácení. A přece, kritizoval prorok své vrstevníky za jejich hříchy? Ne – Daniel se identifikoval s morálním úpadkem kolem sebe a vyznal: "Zhřešili jsme, ... hanba nám ... protože jsme zhřešili proti Tobě" (Daniel 9:5,8).

Bůh velmi touží po tom, aby mohl požehnat svůj lid v dnešní době. Pokud ale naše mysl je poškvrněna duchem tohoto světa, nemůžeme přijat Jeho požehnání. Daniel mocně prohlásil: "Ani když na nás přišlo všechno to neštěstí popsané v Zákoně Mojžíšově, nesnažili jsme se usmířit Hospodina, svého Boha, tím, že bychom se odvrátili od svých hříchů a uvědomili si jeho pravdu. Hospodin proto neopomněl dopustit na nás to neštěstí" (Daniel 3:13-14).

Kéž bychom prozkoumali naše kroky s Pánem a nechali Ducha Svatého, aby nám ukázal místa, kde děláme kompromisy. Dělali bychom tak více, než jenom se modlili za upadající národ. Volali bychom: "Ó, Pane, zkoumej mé srdce. Odhal ve mně každou oblast mé duše, do které se vkradl duch světa." Podobně jako Daniel, bychom se poté mohli pustit do modliteb za vykoupení našich rodin a našeho národa.