ŽÁDAT MOC, KTERÁ JE V KRISTU

Kdy nastaly poslední hodiny, které Ježíš trávil se svými učedníky, řekl jim: "Amen, amen, říkám vám, že o cokoli poprosíte Otce v mém jménu, to vám dá" (Jan 16:23). Poté dodal: "Až dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a dostanete, a vaše radost bude dokonalá" (Jan 16:24).

Jak neuvěřitelné sdělení! Tato scéna se odehrála, kdy Kristus varoval své následovníky o svém odchodu a řekl jim, že nějakou dobu je neuvidí. Zároveň však dodal, že má přístup ke všem nebeským požehnáním a vše, co oni musí udělat, je prosit v Jeho jménu.

Ježíš vedl učedníky osobně k tomu, aby klepali, hledali a prosili o Boží věci. Věděli to z prvé ruky, že všechna požehnání Otce – všechna milost, moc a síla – jsou k nalezení v Kristu. A slyšeli Ježíše hlásat zástupům: "Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, bude dělat skutky, které dělám já. A bude dělat ještě větší skutky, neboť odcházím k Otci. O cokoli poprosíte v mém jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu. Když mě budete o něco prosit v mém jménu, já to udělám."

Kristova slova ke svým učedníkům mne usvědčují: "Až dosud jste v mém jménu o nic neprosili" (Jan 16:24). Když to čtu, slyším, jak Pán šeptá: "Davide, nežádal jsi o moc, kterou jsem ti zpřístupnil. Stačí, když poprosíš v mém jménu."

Věřím, že víc, než všechny ostatní hříchy těla, zarmucují našeho Pána neustále narůstající nedostatek víry v Jeho zaslíbení, pořád silnější pochybnosti o tom, že vyslýchá modlitby a lidé, kteří žádají stále méně a méně moc, která je v Kristu.

Nezáleží na tom, jak moc si už prosil o to, být podobný Kristu, protože to ještě není nic v porovnání se zdrojem duchovní moudrosti, která ještě pořád čeká v Jeho zásobárně. Žádej mnoho! Pros o moudrost, pros o vedení, pros o zjevení. Ale pros s vírou, bez pochybností.