JAK VELKÝ JE TVŮJ JEŽÍŠ?

14. kapitola Janova evangelia obsahuje dvě velkolepá zaslíbení. V prvním Ježíš říká: "Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, bude dělat skutky, které dělám já. A bude dělat ještě větší skutky, neboť odcházím k Otci. O cokoli poprosíte v mém jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu. Když mě budete o něco prosit v mém jménu, já to udělám" (Jan 14:12-14). Ježíš to v posledním verši podává úplně jednoduše a jasně: "Požádejte o cokoliv v mém jménu, a já to pro vás udělám."

O dva verše dál Ježíš zaslibuje: "Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. Nenechám vás jako sirotky, přijdu k vám" (Jan 14:16–18). Tady Kristus hovoří: "Dám vám Ducha pravdy a Jeho moc bude ve vás přebývat."

Jsou to neuvěřitelná zaslíbení od Ježíše. Avšak, všimněte si verše, který se nachází mezi nimi: "Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání" (Jan14:15). Proč se tady objevil tento výrok? Ježíš nám říká: "K těm dvěma zaslíbením se váže otázka poslušnosti." Ve zkratce, oba zaslíbení jsou závislá na poslušnosti Božímu Slovu. Jsou určena k naplnění, aby nám nic nemohlo zabránit v prohlašování moci, která je v Ježíši.

Jsem přesvědčen, že žádat málo nebo nic ve jménu Ježíše je pro Něj hana. Rok po roce, mnoha křesťanům stačí méně a méně. Nakonec se spokojí pouze se spásou. Neočekávají nic víc, než se jednoho dne dostat do nebe.

Ptám se tě: Využil si již všechny možnosti, dané tvým Kristem? Neočekáváš nic víc, než být spasen Jeho mocí a milostí? Jediné, co ti tvůj Kristus může ještě dát, je dostatek síl pro další den ve tvém životě? Znamená pro tebe pouze občasný pokoj a radost v životě, který žiješ víceméně pod satanovou tyranií?

Všechny tyto pasáže z Božího Slova mne přesvědčují o tom, že "můj" Ježíš není větší než moje prosby. Přesto, žel, mnoho věřících dělají Ježíše svou nevírou bezvýznamným a slabým. Milovaní, já nechci, aby můj Kristus byl omezen. Chci, aby se každý ďábel v pekle dozvěděl, jak velký můj Bůh je skrze to, jak velké mám prosby. Chci získat víc od svého Krista. Chci, aby byl větší, než kdykoli jindy v mém životě.