LIDÉ JINÉHO RAŽENÍ

Když čtu o znamenitých skutcích, které vykonali lidé Starého Zákona, mé srdce hoří. Tito služebníci byli natolik zaměstnáni vyvyšováním Božího jména, že konali mocné dílo, které mate mysl většiny dnešních křesťanů.

Tito svatí z dávných dob byli neústupní, když se odmítali pohnout kupředu beze slova od Boha. A plakali a naříkali v jeho domě po několik dní nad špatnými podmínkami. Odmítali jíst, pít či se mýt. Vytrhávali si chomáče vlasů a vousů. Prorok Jeremiáš dokonce ležel na boku po 365 dní v ulicích Jeruzaléma, a to bez přestání, aby varoval před přicházejícím Božím soudem.

Rád bych věděl, odkud brali tito svatí duchovní autoritu a životní sílu, aby to všechno vykonali. Byli to lidé jiného druhu, služebníci naprosto odlišní od těch, které vidíme dnes v církvi. Prostě se nemohu měřit s nimi a s jejich cestami. Vím, že nejsem naprosto stejný. A neznám jediného křesťana, který by byl jako oni.

Něco mne na tom znepokojuje. Bible říká, že ty znamenité skutky těchto lidí Starého Zákona byly zaznamenány pro nás jako poučení: „To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to zapsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků“ (1. Korintským 10:11). Jejich příběhy jsou příkladem a ukazují nám, jak pohnout Božím srdcem nebo jak přivést zkažené lidi k pokání.

Byli snad tito svatí speciálním druhem lidí? Byli to předurčení supermani obdaření nadpřirozenou mocí, která je naší generaci neznámá? Vůbec ne. Bible důrazně prohlašuje, že naši zbožní předchůdci byli lidé stejní jako ty a já, s těmi samými tělesnými sklony (viz Jakub 5:17). Ve skutečnosti nám jejich příklady ukazují vzor, který máme následovat. Tito lidé vlastnili nějakou vlastnost, kvůli které na ně Bůh vložil ruku. Proto si je vybral, aby vykonávali jeho záměry. A naléhá na nás, abychom měli dnes stejně kvalitní vlastnosti.

Ezdráš byl Božím mužem, který probudil celý svůj národ. Písmo říká, že Ezdráš byl mužem, na kterém spočinula Boží ruka. Ezdráš dosvědčil: „Protože nade mnou Hospodin, můj Bůh, držel svou ruku, osmělil jsem se“ (Ezdráš 7:28). Jinými slovy: Bůh napřáhl svou ruku, zahalil Ezdráše a proměnil ho v jiného člověka.

Proč to Bůh s Ezdrášem udělal? V té době byly v Izraeli stovky opisovačů zákona. Každý z nich měl to samé pověření studovat a vykládat Boží Slovo. Co Ezdráše odlišovalo? Co bylo příčinou, že Hospodin vložil ruku zrovna na tohoto muže a dal mu pověření pro 50 000 lidí, kteří měli znovu vybudovat Jeruzalém?

Písmo nám dává odpověď: „Ezdráš zasvětil svůj život tomu, aby zkoumal a plnil Hospodinův Zákon“ (Ezdráš 7:10). Je to jasné: Ezdráš se vědomě rozhodl. Stanovil si, že dá hledání Božího Slova a poslušnost jemu na první místo ve svém životě. A od tohoto rozhodnutí se neodchýlil. Řekl si: „Budu studovat Boží Slovo. A uskutečním vše, co si přečtu.“

Dlouhou dobu před tím, než Bůh vložil na Ezdráše svou ruku, byl tento muž pilným studentem Písma. Dovolil, aby byl jím prozkušován, omýván a aby byl očišťován od veškeré nečistoty těla a ducha. Ezdráš hladověl po Písmu a radoval se z něj. Dovolil, aby Písmo připravilo jeho srdce na jakoukoli službu, kterou pro něj Bůh vybral. A proto Hospodin vložil svou ruku na Ezdráše a pomazal ho.