OBĚŤ DÍKŮVZDÁNÍ

Jeden z nejdůležitějších veršů celého Písma nalezneme v prvním listě Petrově. Apoštol zde mluví o tom, jak je nutné, aby naše víra byla podrobována zkouškám: „I pomíjivé zlato se přece zkouší ohněm - vaše víra je ale mnohem vzácnější, a když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista“ (1Petr 1:7).

V té samé pasáži nám Petr říká, co můžeme očekávat, a to, že budeme čelit takovým zkouškám víry: „..., i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky“ (v. 6.).

Řecké slovo, které je zde použito pro vyjádření slova „zkoušky“ znamená: „zkoušení, zkoumání, testování obtížemi a neštěstím.“ Petr říká: „ Pokud jsi následovník Ježíše Krista, potom budeš procházet mnoha těžkými zkouškami a pokušeními. Budeš hrozně zkoušen.“

Tato pasáž připomíná, co nám Bůh říká: „Tvoje víra je pro mě vzácná – mnohem vzácnější než všechno bohatství tohoto světa, které jednoho dne pomine. A v tyto poslední dny, kdy nepřítel pošle všechny druhy zla proti tobě – já chci, abys byl schopen stát silně s neotřesitelnou vírou.“

On dále říká: Budu tě opatrovat a budu ti žehnat za každého temného dne. Tvůj úkol je prostě mít víru ve mně. Mojí silou budeš opatrován skrze svoji víru.“...vás Boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času (v. 5).

Petr nám říká:“Pán tedy umí vysvobozovat zbožné ze zkoušek...“ (2Petr 2:9). Zde řecké slovo, které je použito pro výraz zkouška znamená „přidat osvědčené neštěstí.“

Pavel píše: „Jak vidíte nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti, uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát“ (1 Kor 10:13).

Jednoduše řečeno, Bůh nás nechce držet v našich zkouškách. Proč by pro něj bylo zajímavé držet nás uprostřed pokušení a soužení? On nebude oslavován díky zkoušení svých dětí – nýbrž díky výsledkům, které tyto zkoušky přinesou.

Je pouze jediná cesta, jak uniknout z našich zkoušek a tou je – projít zkouškou. Přemýšlej o tom: Když jsi byl ve škole, jak jsi jednou provždy „unikl“? Tím, že jsi složil závěrečnou zkoušku. A pokud jsi ji nesložil, vrátil ses zpátky do třídy.

Stejně tomu bylo v případě pradávného Izraele, kdy jej Bůh přivedl k Rudému moři. Bůh tím zkoušel Izraelce – podroboval je zkoušce. Přivedl je na pokraj zničení - na dvou stranách je obklopil horami, na další mořem a na jiné zase blížícím se nepřítelem.

Jenomže Pán dal Izrael do této situace očekávajíc jistou reakci. Chtěl tím svému lidu potvrdit jejich vlastní bezradnost. Chtěl slyšet, aby říkali: „Pamatujeme si, jak nás Bůh zachránil z našich trápení. Pamatujeme si, jak nás vyvedl z pece utrpení, kde jsme vyráběli cihly bez slámy a neměli žádný klid. Bůh nás následně zachránil – a udělá to znovu. Radujme se v jeho věrnosti. On je Bůh - a on nám dal slib, že nás ochrání. On nás bude bránit před každým nepřítelem, který půjde proti nám.“