SVĚDECTVÍ DUCHA

„Duch je ten, který to dosvědčuje, protože Duch je pravda“ (1. Janův 5:6).

Jsou chvíle, kdy vnitřní svědectví Ducha Svatého mi nedovolí zůstat zticha. Duch se ve mně zvedá a musím promluvit.

Duch Svatý v nás přebývá, aby zjevil, co je pravda a co lež. Jeho klidný, tichý hlas zní hluboko v srdci. Mnoho našich svatých praotců věřilo v toto působení Ducha ve věřících. Často kázali o vnitřním svědectví. Jenomže dnes už tato pravda v kázáních nezaznívá. Ve skutečnosti, svědectví Ducha je prakticky něco neslýchaného ve většině dnešních církví!

Věřící potřebují svědectví Ducha víc, než kdy jindy. A čím více se přiblíží den Páně, tím více bude tato potřeba narůstat. Satan bezostyšně přichází jako anděl světla, aby podvedl ty, které si Bůh vyvolil. Jeho zlomyslné svádění rozkvétá: falešná vyučování, falešní učitelé, falešné evangelium.

Vnitřní svědectví Ducha se řídí „principem pokoje“. Boží pokoj je největší věc, kterou můžeš mít. Když je tvůj pokoj narušen, můžeš si být jistý, že k tobě přemlouvá Duch Svatý! Když se tvůj duch chvěje – cítíš chvění a zmatek -, Bůh ti říká, že něco není v pořádku. Pocítíš jeho žal a hněv!

„Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj“ (Koloským 3:15). Každý skrytý, neolitovaný hřích ukrátí věřícího o jeho drahý pokoj! Jeho srdce bude tížit hřích, odsouzení a strach – a Duch bude mít pro něj pouze dvě slova: „Čiň pokání! Uprchni!“

Ano, Duch bude k tobě mluvit, aby tě napravil, bude s tebou řešit hřích, spravedlnost a soud. Ale když dojde na udávání směru – což je ten klidný, tichý hlas, říkající co máš dělat a kam máš jít -, Duch nebude působit v nečisté nádobě!

Jestli setrváš ve hříchu – když jej nevyznáš, nebo se s ním nevypořádáš -, tvé srdce tě bude sytit neustálým proudem lží. Uslyšíš vyučování, která tě ukolébají ve tvém hříchu. Pomyslíš si: „Můj problém nemůže být tak strašný. Necítím se usvědčený!“ Jenomže budeš totálně sveden ze správné cesty!

Izaiáš mluví o lidech, kteří volali po naplnění skutečného Božího záměru. Říkali: „Jen ať si pospíší, ať Bůh neotálí s dílem svým, abychom si je prohlédli! Jen ať už přijde s tím, ať Svatý izraelský svůj záměr naplní, abychom ho poznali!“ (Izaiáš 5:19).

Ale tito lidé měli ve svém srdci podvod a jejich záměry byly zvrhlé. Hřích zkazil jejich soudnost! Výsledkem toho nebyli schopni rozeznat zlo a svaté a čisté věci nazývali nespravedlivými. Izaiáš o nich řekl: „Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo nazývají tmou, kdo vydávají hořkost za sladkost a sladkost za hořkost!“ (Izaiáš 5:20).