OPOŽDĚNÉ ODPOVĚDI NA MODLITBY!

Většina z nás se modlí stejně jako David: „V den, kdy volám, pospěš, odpověz mi“ (Žalm 102:3). „Když se soužím, pospěš, odpověz mi“ (Žalm 69:18). Hebrejské slovo pro pospěš znamená „hned teď, rychle, v tu samou hodinu, kdy volám k tobě, to učiň!“ David říkal: „Pane, vkládám v tebe svou důvěru – ale prosím, pospěš si!“

Bůh vůbec nespěchá. Neskáče podle toho, jak pískáme. Ve skutečnosti se někdy divíme, že v budoucnu vůbec odpoví. Voláš, pláčeš, postíš se a doufáš – ale ubíhají dny, týdny, měsíce, dokonce i roky, a ty nedostáváš ani nejmenší důkaz toho, že tě Bůh slyší. Nejprve se ptáš sám sebe: „Mé modlitby musí něco blokovat.“ Jsi zmatený a jak jde čas, tvůj postoj k Bohu se stává podobným tomuto: „Pane, co musím udělat, abych na tuto modlitbu dostal odpověď? Ve svém Slově jsi slíbil, že mi odpovíš, a já jsem se modlil ve víře. Kolik musím uronit slz?“

Proč Bůh otálí s odpověďmi na upřímné modlitby? Jistě to není proto, že by neměl dostatek moci. A velmi touží po tom, abychom od něj dostali odpověď. Vysvětlení je v tomto verši: „Vypracoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat“ (Lukáš 18:1).

Řecké slovo pro ochabnout znamená „pohovět si, zeslábnout, unavit se ve víře, vzdát se boje, přestat čekat.“ Galatským 6:9 říká: „V konání dobra neumdlévejme. Neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.“ Pán hledá modlitebníky, kteří neodpočívají ani nejsou unavení z očekávání na něho. Tito lidé budou očekávat na Pána a nevzdají se předtím, než bude jeho dílo dokončeno. A budou shledáni jako čekající, až on přinese odpověď.