POZNÁNÍ BOHA ZAČÍNÁ POZNÁNÍM JEŽÍŠE

Nemůžeš znát Boha v plnosti, dokud neuvidíš Krista tak, jak Bůh chtěl, abys ho viděl. Ježíš říká: „Kdo vidí mě, vidí Otce!“ (Jan 14,9). Náš pohled na Krista se nemá zakládat na lidském učení, ale na tom, jak nám jej zjevuje Duch - jak chce Bůh, abychom jej viděli a znali.

Ve své knihovně najdu velké množství knih o Ježíši napsaných dobrými muži. Přesto věřím, že mnoho z těchto mužů nevidí Krista tak, jak chce Bůh, abychom jej viděli. Musíme získat Boží představu a svědectví o Kristu – až tehdy poznáme Boha tak, jak on touží být poznán. Věřím, že Bůh chce, abychom viděli jeho Syna takovýmto způsobem: „Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu“ (Jak 1, 17).

Ježíš byl darem. Bůh vložil vše Ježíši a daroval svého jediného Syna. Kristus je Boží dobrota a ohromný dar pro nás od Otce. Vidíš Ježíše jako ohromný dar pro sebe samého? Vidíš ho jako toho, kterého každý z nás potřebuje, aby mohl žít radostně, vítězně, spravedlivě, v plnosti míru a klidu?

Ve starém zákoně dal Bůh Izraeli mnoho úžasných darů v poušti: Oblak, aby jej ochránil před pouštním sluncem. Oheň, aby jej v noci vedl a chránil. Vodu ze skály. Větev pro uzdravení horké vody. Bronzového hada, aby uzdravil hadí uštknutí. Ale tyto všechny dobré věci byly pouze stíny.

Kdo byl tou skálou, ze které vytryskla voda? Kdo byl ohněm? Manou? Bronzovým hadem?

Všechno, co Bůh pro Izrael udělal, bylo skrze Ježíše. Je to tak – Ježíš byl každým tímto darem.

„Chtěl bych vám připomenout, bratři, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem... a pili týž duchovní nápoj, pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus“ (1 K 10,1-4).

My máme dnes mnohem víc než jen stín. My máme tu skutečnou podstatu – Ježíše samotného. A ten žije v nás.