JEHO JMÉNO JE ODPUŠTĚNÍ

Kdo je Bůh jaky ten, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví! Nesetrvává na svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdentsví. Opět se nad námi slituje, rozšlape naše nepravosti (Mi 7,18).

Jak je náš Pán odlišný od všech jiných bohů, kteří jsou na světě uctíváni? Samozřejmě, my víme, že náš Bůh je nade všemi ostatními bohy, odlišný ve všech směrech. Ale jasně víme o jednom směru, kde je Bůh odlišný od ostatních – tím je jeho jméno: Bůh, který odpouští. Písmo odhaluje našeho Pána jako toho, který odpouští, jediný Bůh, který má sílu odpustit hřích. „Kdo je Bůh jako ten, který snímá nepravost?“ (Mi 7,18).

Takovéto jméno Boha je nám potvrzováno v Písmu:

  • Nehemiáš prohlásil: „Odmítli poslouchat a ani si nevzpomněli na divuplné skutky, které jsi pro ně činil. Byli tvrdošijní a vzali si vzdorně do hlavy, že se vrátí do svého otroctví. Ty jsi však Bůh ochotný odpouštět, milostivý a soucitný, shovívavý a nesmírně milosrdný, proto jsi je neopustil.
  • Mojžíš žádal Boha o zjevení jeho slávy. Nebylo mu dovoleno vidět boží tvář, ale Pán odhalil svoji slávu Mojžíši skrze zjevení svého jména. Jaké bylo jméno Boží, které bylo zjeveno Mojžíši? „Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý a nejvíš milosrdný a věrný, který odpouští vinu, přestoupení a hřích“ (Ex 34,6-7).
  • David nám dává stejný židovský popis Boha. Píše: „Neboť ty jsi , Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění, ke všem, kdo tě volají, jsi nejvíc milosrdný“ (Ž 86,5). David napsal tato slova ze své vlastní obtížné zkušenosti.