POKOJ S BOHEM

Ježíš zemřel na kříži, aby mi zařídil pokoj s Bohem – a nyní je v nebi, aby tento pokoj pro mne a ve mně udržoval. Pokoj, který máme s Bohem skrze Krista, odlišuje naši víru od všech ostatních náboženství.

Ve všech ostatních náboženstvích není nikdy uspokojena otázka hříchu. Nadvláda hříchu nemůže být jednoduše zničena. A tak tam nemůže být žádný pokoj: „Hospodin praví: Není pokoje pro ničemy!“ (Izajáš 48:22, B21). Ale my máme Boha, který poskytuje pokoj, když odpouští hřích. To je tím důvodem, proč Ježíš přišel na zem: přinést pokoj ustaranému a vyděšenému lidstvu.

Jak mi Ježíš poskytuje Boží pokoj? Činí tak třemi způsoby:

• Zaprvé, Kristova krev odstranila vinu mého hříchu. V tomto smyslu říká Pavel: „On sám je náš pokoj“ (Efezským 2:14, B21). Ježíš pro mne zajistil pokoj skrze svou krev.
• Zadruhé, Kristus udržuje můj pokoj a radost ve víře: „Kéž vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha svatého stále víc a víc“ (Římanům 15:13, B21).
• Zatřetí, Ježíš mi dává důvod se radovat z naděje věčné slávy: „Radujeme se nadějí Boží slávy“ (Římanům 5:2).

Stručně řečeno, pokoj je nepřítomnost strachu. A život beze strachu je životem plným pokoje.

Když Ježíš vystoupil do nebe, netěšil se jenom ze slávy, kterou mu Bůh udělil. Ne, šel k Otci, aby udržoval těžce získaný pokoj, který pro nás vydobyl na Kalvárii.

Náš Spasitel je právě teď živý a ve slávě. A je jak plně Bohem, tak je i plně člověkem s rukama, nohama, očima, vlasy. Též má na svých nohách a rukách jizvy po hřebech a ránu ve svém boku. Nikdy neodkládá svou lidskost; stále je člověkem ve slávě. A právě teď tento náš člověk na věčnosti pracuje, aby nás ujistil, že nikdy nebudeme okradeni o pokoj, který nám dal, když odcházel. Slouží jako náš velekněz a aktivně se podílí na udržování svého těla na zemi v plnosti svého pokoje. A až přijde opět, chce nás zastihnout v pokoji (2.Petr 3:14).

Když hřeším, je můj pokoj přerušen ve dvou oblastech. Zaprvé, mé svědomí je znepokojené a obviňuje mne a to právem. Ale zadruhé, satanova obviňování ve mne vyvolávají strach. Věřím, že toto jsou dvě primární oblasti, kde se Kristus za nás přimlouvá.

Zaprvé, můj velekněz nedovolí mému svědomí, aby mne vedlo do zajetí. Ani nedovolí satanovým obviněním proti mně, aby prošla bez námitek. Kristus je mým advokátem a s Otcem odstraňuje každé obvinění, které přichází z pekla. Co je to advokát? Je to prostě „můj přítel u soudu“. Pro křesťany je tento přítel u soudu také synem soudce. Navíc je naším bratrem. Ve skutečnosti máme zdědit spolu s ním soudcovství.