NEJSME BEZ NADĚJE

My, kteří známe Kristovu spravedlnost, nemáme žít jako ti, kteří jsou bez naděje. Jsme požehnáni láskou a bázní Boží. A v nejhorších dobách, v těch nejtemnějších, je Boží vůlí, abychom získali jeho radost a potěšení. Dokonce i když vidíme, jak na nás dopadá odsouzení, máme zpívat, křičet a radovat se – ne proto, že přichází odsouzení, ale navzdory tomu.

Izajáš 51:11 začíná slovy A tak, což znamená „Ve světle toho, co jsem právě řekl.“ Co zde Bůh řekl? Připomněl svému lidu: „(Já) udělal cestu skrz mořské hlubiny, aby je vykoupení mohli překročit“ (Izajáš 51:10), což znamená: „Já jsme stále Hospodin, ten Starý Dnů, činitel zázraků. A má paže je stále silná, aby tě mohla vysvobodit.“

Co tedy chce Bůh od svého lidu? Co má Boží lid pochopit ve světle této pravdy? Všechno říká v jednom verši, Izajáš 51:11:

• „a tak ti, které vykoupil Hospodin, ať se navrátí a přijdou na Sion s prozpěvováním“. Jinými slovy: „Budu mít lid, který se ke mně navrátí s důvěrou, vírou a přesvědčením. Odhlédnou od toho, co je obklopuje. A budou opět radostně prozpěvovat.“
• „Veselé věčné ať jest na hlavě jejich.“ Radost, kterou zažije Boží lid, nebude záležitostí nedělního rána či týdne nebo měsíce. Potrvá roky, i v těžkých dobách, až do samého konce.
• „Radosti a veselí ať dojdou.“ Bůh si všímá věků a říká: „Budu mít lid, který bude obdařen radostí. Uchopí ji a bude ji vlastnit. Zmocní se radosti a bude jeho.“
• „Zármutek pak a úpění ať utekou.“ To neznamená, že skončí veškeré naše trápení. Znamená to, že naše důvěra v Pána nás povznese nad každou bolest či pokušení. Takové věci nás nebudou moci oloupit o naši radost a potěšení v Kristu.