POZNAT BOŽÍ HLAS

Bůh chce, abychom věděli, že nehledě na to, jak těžké věci se nám mohou dít, On bude podpírat ty, kteří v Něho doufají – mocí svého tichého, jemného hlasu, tím, že bude denně mluvit k našemu vnitřnímu člověku.

Potvrdil to i prorok Izajáš: „Vydáte-li se doprava nebo doleva, vlastníma ušima za sebou uslyšíte: „To je ta cesta, jděte po ní.“ Musíš pochopit, že Izajáš přišel s tímto slovem k Izraeli v nejhorších časech. Národ byl souzen, v absolutní zkáze, vše se hroutilo. A tak Izajáš řekl Izraelským vůdcům, „Obraťte se nyní k Hospodinu! On vám chce dát slovo vedení – mluvit k vám, řkouce, „Jdi touto cestou, jdi tamtou cestou, zde je ta cesta...“ Ale oni nenaslouchali. Rozhodli se, že se obrátí k Egyptu, aby je zachránil! Mysleli si, že mohou spoléhat na egyptské válečné vozy, koně a zásoby, které jim dopomohou k úspěchu.

Bůh neseslal všechen svůj soud na Izael v tomto bodě. Raději se rozhodl trpělivě čekat, až každý plán vezme za své (dostane se na své dno). Řekl, „ Zatímco běhají kolem, aby naplánovali, jak přežít, já budu čekat. Chci jim ukázat svou milost navzdory jejich špatnosti!“ (volný překlad verše 18).

Zajisté, všechno selhalo a situace se pro národ ještě zhoršila. Nakonec, když všechny jejich plány vzaly za své, řekl Bůh lidu, „ Nyní mi dovolte převzít to do rukou! Otevřete uši, budu k vám mluvit. Znám cestu z toho ven a povedu vás. Chci vést každý váš pohyb, napravo i nalevo a zachránit vás. Povedu vás svým hlasem – budu k vám mluvit, říkat, co máte udělat až do poslední podrobnosti!“

Na čem záleží – co je zásadně důležité – je, že poznáš hlas svého Boha. On mluví tiše. Řekl to jasně, „Moje ovce slyší můj hlas.“ Ve světě je dnes spousta hlasů – hlasitých, domáhajícíh se slyšení. Ale je to ten tichý, jemný hlas Pána, který mohou poznat a slyšet všichni ti, kdo doufají v to, co Ježíš řekl.