POUZE VÍROU

Boží odpuštění můžeme přijmout pouze vírou. Není možné k němu dospět rozumem. Kristův dar pro nás je tak hluboký, laskavý a tajuplný, že daleko přesahuje lidské chápání. Můžeme jasně vidět zákon, vztahující se na náš hřích. Můžeme prožívat odsouzení, strach a vinu kvůli našim proviněním. Ale náš nebeský Otec stojí s láskou při nás v každý čas a je připraven odpustit.

Kristova krev, láska Otce, Pánova touha prominout: všechny tyto věci poznáme pouze skrze víru. „Spravedlivý bude žít z víry“ (Galatským 3:11).

Možná si kladeš otázku: „Kolikrát mi Pán odpustí, když se budu oddávat tomu samému hříchu znovu a znovu?“ Můžeš si být jistý, že Jeho neuvěřitelné odpuštění je neomezené. Pokaždé, když zhřešíš, můžeš jít k Ježíši a najít vysvobození. Avšak Pánovo odpuštění není nemoudré nebo slepé. Je jisté, že náš nebeský Otec nám odpouští, ale v určitém bodu přichází Jeho výchova, abychom již dále nepokračovali ve hříchu. „Vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovává“ (Židům 12:6).