BŮH VÍCENEŽ JEN ODPOVÍDÁ NA MODLITBY!

Jednou z nejčastěji zmiňovaných frází v církvi je: „Bůh odpovídá na modlitby!” Ale je to jen z půli pravda. Celou pravdou je, že Bůh mnohonásobně odpovídá na naše modlitby!

Ozeáš prorokoval Izraeli: „I když jste zhřešili, stále jste Božím lidem” (viz Ozeáš 14:2). „Vraťte se k Hospodinu a vezměte s sebou slova modlitby: „Odpusť nám všechnu naši vinu a laskavě nás přijmi.“ Ozeáš 14:3.

Modlitba Izraele byla jednoduchá. Vše oč Boha žádali bylo, aby je zbavil hříchu a laskavě je přijal: „Pane, měj slitování! Očisti nás a přijmi zpět do své přízně.” Hospodin je nejen očistil a přijal milostivě nazpět, ale navíc přidal i požehnání, jaké si sami ani nedovedli představit!

„Uzdravím jejich odvrácení, milerád je budu milovat; můj hněv se od nich odvrátí. Stanu se Izraeli rosou a rozkvete jako lilie. Zapustí kořeny jako cedr v Libanonu, jeho koruna se rozroste. Bude nádherný jako oliva, jeho vůně bude cedrová. V jeho stínu se lidé znovu zabydlí a vyraší jako obilí. Jak vinná réva rozkvetou a získají si slávu, jako má víno z Libanonu.“ (Ozeáš 14:5-8).

Nebeskou rosou (14:5) je Pánova přítomnost. Až do ony chvíle zažívali období sucha a všechno umíralo, neboť Boží přízeň jim byla odejmuta. Ale teď kvůli opravdovému pokání a vroucí modlitbě Bůh vzkázal, že nechá vytrysknout život všude okolo. Nejenže bude Izraeli odpuštěno, ale bude také oživen! Aby mohli zapustit kořeny, rozrůstat se a vzkvétat!
Jediné o co prosili byla milost, odpuštění a přijetí. Namísto toho Bůh otevřel svá nebeská okna a vylil na ně požehnání, o jakém se jim ani nesnilo! Bůh štědře odpovídá na naše modlitby!

Bůh učinil to samé i pro tebe! Když jsi prosil o odpuštění, vše oč jsi žádal Boha bylo čisté srdce, odpuštění a pokoj. Podívejme se jak ti štědře odpověděl: dal ti hladovějící srdce — větší žízeň po Ježíši! Dal ti oči k vidění a uši k slyšení. Chránil tě před běsnícím ďáblem a tvou duši zaplavil nadějí, radostí a potěšením!

Žádal jsi jen o to, abys byl spasen a očištěn, ale Bůh na tebe vylil požehnání za požehnáním! Mnohonásobně odpověděl na tvou modlitbu!